Show simple item record

The Prediction of Approach Time to Significant Points in Aircraft trajectoriesdc.contributor.advisorFábera Vít
dc.contributor.authorAnu Bataa
dc.date.accessioned2022-09-03T22:52:00Z
dc.date.available2022-09-03T22:52:00Z
dc.date.issued2022-09-03
dc.identifierKOS-980730884705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/103934
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá analýzou aplikací pravděpodobnostního statistického modelu a modelu neuronových sítí na prostorová data pro predikce času, ve kterém letadlo dosáhne zadaných významných bodů na své trajektorii, a navrhuje alternativní způsob predikce pro časová data. Teoretická část práce se skládá z kvalitativní analýzy stávajících metod aplikovaných na predikci trajektorie letadla na prostorových datech, definice klíčových parametrů a vyhodnocení výkonnosti modelů. V této části bude také popsána teoretická definice alternativní metody pro časová data, metoda extrakce dat, nástin jejích struktury a jejích zpracování. Praktická část práce popisuje implementaci LSTM sítě na časových datech a provádí fine-tuning experimenty pro testování možného použití a vlivu nenumerického parametru na výkon modelu. Ačkoli z výsledků získaných analýzou byla prokázána významnost geografických dat pro predikci doby přiblížení, predikce časové řady provedená modelem LSTM výhradně s použitím časových parametrů prokázala proveditelné výsledky.cze
dc.description.abstractThis bachelor’s thesis deals with analysis of applications of probabilistic statistical and neural network models on spatial data for predictions of time in which the aircraft reaches the specified significant points in its trajectory and proposes an alternative method of prediction for temporal data. Theoretical part of the thesis at hand is comprised of qualitative analysis of the existing methods applied to aircraft trajectory prediction on spatial data, definition of the key parameters, evaluation of the performance of the models. Theoretical definition of alternative method for temporal data obtained from flight planning, data extraction method, outline of its structure and its processing will be described in this part as well. The practical part of the thesis describes the implementation of LSTM network on the temporal data and performs fine-tuning experiments for testing the possible usage and influence of a non-numerical parameter on the model performance. Although, from the results obtained from the analysis, significance of geographical data for the approach time prediction was demonstrated, a time-series prediction made by an LSTM model exclusively using temporal parameters proved to produce viable results.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectLSTMcze
dc.subjectRNNcze
dc.subjectNeural networkcze
dc.subjecttemporal datacze
dc.subjectspatial datacze
dc.subjectprobabilistic neural networkcze
dc.subjectprobabilistic modelcze
dc.subjectpredictioncze
dc.subjectflight datacze
dc.subjectLSTMeng
dc.subjectRNNeng
dc.subjectNeural networkeng
dc.subjecttemporal dataeng
dc.subjectspatial dataeng
dc.subjectprobabilistic neural networkeng
dc.subjectprobabilistic modeleng
dc.subjectpredictioneng
dc.subjectflight dataeng
dc.titlePredikce dosažení význačných bodů v trajektorii letucze
dc.titleThe Prediction of Approach Time to Significant Points in Aircraft trajectorieseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeHanton Karel
theses.degree.disciplineInteligentní dopravní systémycze
theses.degree.grantorústav aplikované informatiky v dopravěcze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojích 3cze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record