Show simple item record

Spectroscopic and laser properties of Tm,Gd:SrF2 crystaldc.contributor.advisorVeselský Karel
dc.contributor.authorTereza Nováková
dc.date.accessioned2022-09-01T11:51:24Z
dc.date.available2022-09-01T11:51:24Z
dc.date.issued2022-08-27
dc.identifierKOS-1083282610105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/103755
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá studiem spektroskopických a laserových vlastností krystalů Tm,Gd:SrF2 v závislosti na koncentraci neaktivních iontů Gd3+. Rešeršní část je věnována diodově čerpaným pevnolátkovým laserům s důrazem na lasery využívající aktivní ionty Tm3+ generující v okolí vlnové délky 1,9 µm. Dále jsou popsány vlastnosti laserových aktivních prostředí na bázi thuliem dopovaných fluoritů se zaměřením na vliv kodopace těchto materiálů jinými neaktivními ionty. Experimentální část shrnuje výsledky měření absorpčních a emisních spekter, a také doby života na horní laserové hladině krystalů Tm,Gd:SrF2. Je popsán diodově čerpaný laserový systém a jsou uvedeny charakterizace výstupního laserového záření pro jednotlivá aktivní prostředí Tm,Gd:SrF2.cze
dc.description.abstractThe bachelor degree project is focused on the investigation of spectroscopic and laser properties of Tm,Gd:SrF2 crystals depending on the concentration of inactive ions Gd3+. In the theoretical part there are analysed diode-pumped solid-state lasers with emphasis on lasers using active ions Tm3+ generating around the wavelength 1.9 µm. Furthermore, the properties of laser active media based on thulium-doped fluorites are described with a focus on the effect of codoping these materials with other inactive ions. The experimental part summarizes the results of measurements of absorption and emission spectra, as well as lifetimes at the upper laser level of crystals Tm,Gd: SrF2. The diodepumped laser system is described and the characterizations of the generated laser radiation for individual active media Tm,Gd:SrF2 are given.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subject"pevnolátkový laser"cze
dc.subject"thulium"cze
dc.subject"Tm3+"cze
dc.subject"fluorit"cze
dc.subject"diodové čerpání"cze
dc.subject"spektroskopie"cze
dc.subject"Gd3+"cze
dc.subject"solid-state laser"eng
dc.subject"thulium"eng
dc.subject"Tm3+"eng
dc.subject"fluorite"eng
dc.subject"diode-pumped"eng
dc.subject"spectroscopy"eng
dc.subject"Gd3+"eng
dc.titleSpektroskopické a laserové vlastnosti krystalu Tm,Gd:SrF2cze
dc.titleSpectroscopic and laser properties of Tm,Gd:SrF2 crystaleng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeNěmec Michal
theses.degree.disciplineFyzikální elektronikacze
theses.degree.grantorkatedra fyzikální elektronikycze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record