Show simple item record

Multifunctional object, Prague, Zátorydc.contributor.advisorKnytl Luboš
dc.contributor.authorMichal Škraňka
dc.date.accessioned2022-06-20T22:56:18Z
dc.date.available2022-06-20T22:56:18Z
dc.date.issued2022-06-20
dc.identifierKOS-1198096431805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/102533
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je návrh multifunkčního nebo polyfunkčního objektu, který navazuje na architektonicko-urbanistickou studii z předdiplomního projektu. Polyfunkční dům je navržen na konkrétní místo, dle zadání vedoucího diplomové práce. Zadaná lokalita se nachází v pražských Holešovicích, konkrétně na území Holešovice-Zátory. Tato oblast je známá především díky své dochované budově elektrárny, která je dnes památkově chráněným objektem. Celé území je rovinaté a nachází se poblíž břehu řeky Vltavy. Studie polyfunkčního domů pracuje s maximální podlažností do 7 nadzemních podlaží a 1 podzemním podlažím. Svou hmotou a prostorovým řešením navazuje na okolní zástavbu. Přízemí objektu slouží komerčnímu využití, navazující podlaží plní funkci čistě obytnou. Navrhované řešení předpokládá obvyklé nároky českých klientů, včetně orientačních nákladů na realizaci. Taktéž se práce zaobírá začleněním stavby do okolního prostředí a filosofií bydlení. Řešení respektuje vyhlášky a normy platné ke dni odevzdání práce.cze
dc.description.abstractThe subject of the diploma thesis is the design of a multifunctional building, which follows the architectural and urban study from the undergraduate project. The multifunctional building is designed for a specific location, according to the assignment of the thesis supervisor. The specified location is located in Prague's Holešovice, specifically in the Holešovice-Zátory area. This area is known mainly for its preserved power plant building, which is now a listed building. The whole area is flat and is located near the banks of the Vltava River. The study of a multifunctional building works with a maximum levels of ​​7 floors above ground and 1 underground floor. With its mass and spatial solution, it connects to the surrounding buildings. The ground floor of the building is used for commercial use, the adjoining floor has a clean residential function. The proposed solution assumes the usual demands of Czech clients, including indicative implementation costs. The work also deals with the integration of the building into the surrounding environment and the philosophy of living. The thesis respects public notices and norms valid to the day of the submission of the thesis.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectbytový důmcze
dc.subjectdiplomová prácecze
dc.subjectarchitektonická studiecze
dc.subjectHolešovicecze
dc.subjectresidental buildingeng
dc.subjectdiploma thesiseng
dc.subjectarchitectural studyeng
dc.subjectHolešoviceeng
dc.titleMultifunkční objekt, Praha, Zátorycze
dc.titleMultifunctional object, Prague, Zátoryeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeSchejbal Ladislav
theses.degree.grantorkatedra architekturycze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record