Show simple item record

Multifunctional building - Liberecdc.contributor.advisorŠikola Petr
dc.contributor.authorJan Hibš
dc.date.accessioned2022-06-20T22:54:46Z
dc.date.available2022-06-20T22:54:46Z
dc.date.issued2022-06-20
dc.identifierKOS-1198096387705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/102504
dc.description.abstractCílem této diplomové práce bylo navrhnout polyfunkční objekt vycházející z předdiplomového projektu, který se zabýval architektonicko - urbanistickou studií území Kunratice - Liberec. Území se nachází na spojnici mezi městy Liberec – Jablonec nad Nisou v lukrativní oblasti s výhledy na výrazný Ještědsko – Kozákovský hřbet nebo na Jizeerské hory na sever od dané lokality. Studie polyfunkčního objektu byla zpracována s ohledem na charakteristiky dané oblasti. Objekt je tvořen čtyřmi budovami stojícími na spojené platformě v přízemí, která navazuje svým průchodem s komercí na pěší zónu procházející celým dotčeným územím. Budovy na severu jsou navrženy s funkcí administrační a budovy na jihu jsou navrženy k bydlení. Konstrukční systém administračních budov je skeletový ze železobetonu, čímž umožňuje rozdělení kancelářských prostor na více částí pro větší množství nájemníků, a tedy celkovou variabilitu prostoru. Bytové domy mají smíšený konstrukční systém stěnový – skeletový. Objekty jsou číslovány abecedně A, B, C, D od severo-západní strany. V budově A, B jsou kancelářské prostory a v budově C, D jsou obytné jednotky. Budovy jsou v přízemí propojeny objektem s veřejnou vybaveností. Hmotově je objekt navržen tak, aby jako celek zapadl do navrhovaného dotčeného území a splňoval podmínky určené pro toto území. Z tohoto důvodu je objekt omezen svou výškou na maximálně čtyři nadzemní podlaží a použité materiály reagují na prvky vyskytující se v dané lokalitě.cze
dc.description.abstractThe aim of this diploma thesis was to design a multifunctional building following a pre-Master’s project concerning the architectural and urban study of the Kunratice - Liberec area. The area is located on the line between the cities Liberec - Jablonec nad Nisou in a lucrative area with views of the distinctive Ještědsko - Kozákovský ridge or the Jizera Mountains on the north side from our locality. Characteristics of the given locality were closely considered when designing the administrative building. The building consists of four buildings standing on a connected platform on the ground floor, which connects with its passage with commerce to the pedestrian zone passing through the entire affected area. The buildings in the north are designed with an administrative function and the buildings in the south are designed for living. The construction system of office buildings is made of reinforced concrete, which allows the division of office space into several parts for a larger number of tenants, and thus the overall variability of space. Apartment buildings have a mixed wall - skeletal construction system. Objects are numbered alphabetically A, B, C, D from the northwest side. There are office spaces in building A, B and residential units in building C, D. The buildings are connected to the ground floor with public facilities. Materially, the building is designed so that as a whole it fits into the proposed affected area and meets the conditions specified for this area. For this reason, the building is limited in height to a maximum of four floors and the materials used respond to the elements occurring in the locality.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectpolyfunkčnícze
dc.subjectdůmcze
dc.subjectadministracecze
dc.subjectobytné domycze
dc.subjectmultifunctionaleng
dc.subjectbuildingeng
dc.subjectadministrationeng
dc.subjectapartment buildingeng
dc.titlePolyfunkční dům - Libereccze
dc.titleMultifunctional building - Libereceng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeJambor Petr
theses.degree.grantorkatedra architekturycze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record