Show simple item record

LABORATORY EQUIPMENTdc.contributor.advisorJaroš Jan
dc.contributor.authorBarbora Nedvědová
dc.date.accessioned2022-02-02T10:51:50Z
dc.date.available2022-02-02T10:51:50Z
dc.date.issued2022-01-27
dc.identifierKOS-966393795505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/99389
dc.description.abstractEternity je unisexový laboratorní plášť pro chemiky (přesněji pro profesi organického chemika, u kterého je nejpravděpodobnější kontakt s toxickými látkami). Kromě primárních funkcí pláště, jako je ochrana vlastního oblečení, těla a pokožky uživatele, cílí na nadstavbu v podobě elegance, nositelnosti, reprezentace, praktičnosti a celkového pohodlí – to samo o sobě ale zahrnuje spoustu „neviditelných“ vylepšení. Těch, která si nositel ani neuvědomuje, ale usnadňují mu práci a v mnoha okamžicích ji dělají méně frustrující. Klíčovou vlastností je proto ergonomie. Patří mezi ty, kterým byla věnována největší pozornost. Dosažitelnost všech kapes, chování látky a střihu na mužském i ženském těle pro zachování plné ochrany v jakékoli poloze a zajištění maximální svobody pohybu za každých okolností. Eternity je koncept pláště, který vychází vstříc nevyřčeným i notoricky opakovaným potřebám nositele a snaží se změnit náhled na tento produkt jako na spotřební zboží. Stává se tak skutečně odolným při zachování všech výše uvedených kvalit. Výběrem trvanlivého a odolného materiálu, který zachová své vlastnosti po celou dobu životnosti oděvu, a vytvořením střihu, který zajistí výdrž finálního produktu, činí krok směrem k dlouhodobé udržitelnosti.cze
dc.description.abstractEternity is a unisex laboratory coat for chemists (more precisely for the profession of an organic chemist, who is most likely to encounter toxic substances). In addition to the primary functions of the coat, such as protecting the wearer's own clothing, body and skin, it aims to go the extra mile in terms of elegance, wearability, representation, practicality and overall comfort - but this in itself includes a lot of "invisible" improvements. Those that the wearer doesn't even realize, but make his job easier and in many moments even less frustrating. Ergonomics is therefore a key feature. It is one of those to whom the greatest attention has been paid. Reachability of all pockets, fabric and cut behavior on both male and female body, while maintaining full protection in any position and ensureing maximum freedom of movement in all circumstances. Eternity is a labcoat concept that meets as well the unspoken as notoriously repeated needs of the wearer and seeks to change the view of this item as a consumer product. It thus becomes truly durable while maintaining all the qualities stated above and takes a step towards long-term sustainability - by for instance choosing a durable and resistant material that retains its properties throughout the lifetime of the garment and creating a cut that ensures the durability of the final product.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectLABORATORNÍ PLÁŠŤcze
dc.subjectETERNITYcze
dc.subjectORGANICKÝ CHEMIKcze
dc.subjectCHEMIEcze
dc.subjectUDRŽITELNOSTcze
dc.subjectLABORATORY COATeng
dc.subjectORGANIC CHEMISTeng
dc.subjectCHEMISTRYeng
dc.subjectSUSTAINABILITYeng
dc.titleDESIGN PRO LABORATOŘ / LABORATORNÍ VÝBAVA (DESIGN LABORATORNÍHO PLÁŠTĚ)cze
dc.titleLABORATORY EQUIPMENTeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeKočí Vladimír
theses.degree.grantorústav designucze
theses.degree.programmeDesigncze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record