Show simple item record

Identification and monitoring of air traffic controllers´ fatique leveldc.contributor.advisorTichý Tomáš
dc.contributor.authorPetr Kouba
dc.date.accessioned2021-11-16T17:20:13Z
dc.date.available2021-11-16T17:20:13Z
dc.date.issued2021-09-17
dc.identifierKOS-691746798105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/98515
dc.description.abstractDisertační práce se zabývá popisem výzkumu, návrhu a ověření metody pro zjišťování aktuální úrovně únavy řídících letového provozu s využitím moderních technologií, které by přispěly ke zvýšení bezpečnosti letecké dopravy. Práce popisuje kontext a motivace k řešení této problematiky a popisuje jednotlivé cíle a metody jejich dosažení. Dále také popisuje současný stav zkoumané problematiky, doposud dosažené výsledky i související projekty, které se danou oblastí zabývají. Při zpracování byla použita česká i zahraniční literatura, konzultace s odborníky a poznatky z dosavadní činnosti. Praktická část disertační práce se zabývá návrhem metodiky pro indentifikaci a sledování aktuální úrovně únavy operátorů v dopravě se zaměřením na řídící letového provozu, v jejichž prostředí není většina vědeckých metod detekce únavy použitelná kvůli významnému narušení běžného komfortu. Výzkum se proto zaměřuje na metodu hlasové analýzy, která nenarušuje standardní provoz, ale která však dosud nebyla dostatečně vědecky ověřena. Realizovaný výzkum využívá vědecky ověřenou metodu EEG a další podpůrné metody k validaci metody hlasové analýzy s cílem jejího využití pro účely identifikace a měření aktuální úrovně únavy operátorů v dopravě, konkrétně v prostředí řízení letového provozu, avšak s potenciálem pro použití ve všech druzích dopravy, kde se běžně využívá hlasové komunikace.cze
dc.description.abstractThe thesis deals with the description of the research, design and verification of a method for determining the current level of fatique of air traffic controllers using modern technologies that would contribute to improve safety of air traffic. The thesis describes the context and motivation to solve this problem and describes the individual goals and methods of achieving them. It also describes the current state of the researched issues, the results achieved so far and related projects that deal with the area. Czech and foreign litereature, consultations with experts and knowledge from previous activities were used in the processing. The practical part of the thesis deals with the design of a methodology for identifying and monitoring the level of fatigue of operators in transport with a focus on air traffic controllers. Many scientific methods of fatigue detection are not applicable in the enviroment of transport operator due to a significant disruption to the normal comfort of operators. The research therefore focuses on the method of voice analysis, which does not disrupt standard operation, but which has not yet been sufficiently scientifically verified. The described project uses a scientifically validated EEG method and other supporting methods to validate the voice analysis method in order to use it for identification and measuring the current fatigue level of operator, specifically in air traffic control, but with potential use in all modes of transport, where voice communication is commonly used.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectúnavacze
dc.subjectřízení rizik spojených s únavoucze
dc.subjectrizikocze
dc.subjectoperátorcze
dc.subjectdopravacze
dc.subjectbezpečnostcze
dc.subjectřízení letového provozucze
dc.subjecthlasová analýzacze
dc.subjectEEGcze
dc.subjectfatigueeng
dc.subjectfatigue risk managementeng
dc.subjectriskeng
dc.subjectoperatoreng
dc.subjecttransporteng
dc.subjectsafetyeng
dc.subjectair traffic controleng
dc.subjectvoice analysiseng
dc.subjectEEGeng
dc.titleIdentifikace a sledování aktuální míry únavy řídících letového provozucze
dc.titleIdentification and monitoring of air traffic controllers´ fatique leveleng
dc.typedisertační prácecze
dc.typedoctoral thesiseng
dc.contributor.refereeVlkovský Martin
theses.degree.disciplineInženýrská informatika v dopravě a spojíchcze
theses.degree.grantorústav dopravní telematikycze
theses.degree.programmeInženýrská informatikacze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record