Show simple item record

Parallel task in Subjective Audio Quality and Speech Intelligibility Assessments

dc.contributor.advisorHolub Jan
dc.contributor.authorHakob Avetisyan
dc.date.accessioned2021-02-19T10:19:08Z
dc.date.available2021-02-19T10:19:08Z
dc.date.issued2021-01-30
dc.identifierKOS-682906897805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/93319
dc.description.abstractTato disertační práce se zabývá subjektivním testováním jak kvality řeči, tak i srozumitelnosti řeči, prozkoumává existující metody, určuje jejich základní principy a podstaty a porovnává jejich výhody a nevýhody. Práce také porovnává testy z hlediska různých parametrů a poskytuje moderní řešení pro již existující metody testování. První část práce se zabývá opakovatelností subjektivních testování provedených v ideálních laboratorních podmínkách. Takové úlohy opakovatelnosti se provádí použitím Pearsonové korelace, porovnání po párech a jinými matematickými analýzami. Tyto úlohy dokazují správnost postupů provedených subjektivních testů. Z tohoto důvodu byly provedeny čtyři subjektivní testy kvality řeči ve třech různých laboratořích. Získané výsledky potvrzují, že provedené testy byly vysoce opakovatelné a testovací požadavky byly striktně dodrženy. Dále byl proveden výzkum pro ověření významnosti subjektivních testování kvality řeči a srozumitelnosti řeči v komunikačních systémech. Za tímto účelem bylo analyzováno více než 16 miliónů záznamů živých hovorů přes VoIP telekomunikační sítě. Výsledky potvrdily základní předpoklad, že lepší uživatelská zkušenost působí delší trvání hovorů. Kromě dosažených hlavních výsledků však byly učiněny další důležité závěry. Dalším krokem disertační práce bylo prozkoumat techniku paralelních zátěží, existující přístupy a jejich výhody a nevýhody. Ukázalo se, že většina paralelních zátěží používaných v testech byla buď fyzicky, nebo mentálně orientovaná. Jelikož subjekty ve většině případů nejsou stejně fyzicky nebo mentálně zdatní, jejich výkony během úkolů nejsou stejné, takže výsledky nelze správně porovnat. V této disertační práci je navržen nový přístup, kdy jsou podmínky pro všechny subjekty stejné. Tento přístup představuje celou řadu úkolů, které zahrnují kombinaci mentálních a fyzických zátěží (simulátor laserové střelby, simulátor řízení auta, třídění předmětů apod.). Tyto metody byly použity v několika subjektivních testech kvality řeči a srozumitelnosti řeči. Závěry naznačují, že testy s paralelními zátěží mají realističtější výsledky než ty, které jsou prováděny v laboratorních podmínkách. Na základě výzkumu, zkušeností a dosažených výsledků byl Evropskému institutu pro normalizaci v telekomunikacích předložen nový standard s přehledem, příklady a doporučeními pro zajištění subjektivních testování kvality řeči a srozumitelnosti řeči. Standard byl přijat a publikován pod číslem ETSI TR 103 503.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with the subjective testing of both speech quality and speech intelligibility, investigates the existing methods, record their main features, as well as advantages and disadvantages. The work also compares different tests in terms of various parameters and provides a modern solution for existing subjective testing methods. The first part of the research deals with the repeatability of subjective speech quality tests provided in perfect laboratory conditions. Such repeatability tasks are performed using Pearson correlations, pairwise comparison, and other mathematical analyses, and are meant to prove the correctness of procedures of provided subjective tests. For that reason, four subjective speech quality tests were provided in three different laboratories. The obtained results confirmed that the provided tests were highly repeatable, and the test requirements were strictly followed. Another research was done to verify the significance of speech quality and speech intelligibility tests in communication systems. To this end, more than 16 million live call records over VoIP telecommunications networks were analyzed. The results confirmed the primary assumption that better user experience brings longer call durations. However, alongside the main results, other valuable conclusions were made. The next step of the thesis was to investigate the parallel task technique, existing approaches, their advantages, and disadvantages. It turned out that the majority of parallel tasks used in tests were either physically or mentally oriented. As the subjects in most cases are not equally trained or intelligent, their performances during the tasks are not equal either, so the results could not be compared correctly. In this thesis, a novel approach is proposed where the conditions for all subjects are equal. The approach presents a variety of tasks, which include a mix of mental and physical tasks (laser-shooting simulator, car driving simulator, objects sorting, and others.). Afterward, the methods were used in several subjective speech quality and speech intelligibility tests. The results indicate that the tests with parallel tasks have more realistic values than the ones provided in laboratory conditions. Based on the research, experience, and achieved results, a new standard was submitted to the European Telecommunications Standards Institute with an overview, examples, and recommendations for providing subjective speech quality and speech intelligibility tests. The standard was accepted and published under the number ETSI TR 103 503.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectSubjektivní testovánícze
dc.subjectparalelní zátěžcze
dc.subjectpsychomotorická úlohacze
dc.subjectkvalita řečicze
dc.subjectsrozumitelnost řečicze
dc.subjectSubjective testingeng
dc.subjectparallel taskeng
dc.subjectpsychomotor taskeng
dc.subjectspeech qualityeng
dc.subjectspeech intelligibilityeng
dc.titleMěření kvalitativních parametrů v telekomunikačních sítíchcze
dc.titleParallel task in Subjective Audio Quality and Speech Intelligibility Assessmentseng
dc.typedisertační prácecze
dc.typedoctoral thesiseng
dc.contributor.refereePočta Peter
theses.degree.disciplineMěřicí technikacze
theses.degree.grantorkatedra měřenícze
theses.degree.programmeElektrotechnika a informatikacze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record