Show simple item recorddc.contributor.authorProcházková D.
dc.contributor.authorProcházka J.
dc.contributor.authorDostál V.
dc.date.accessioned2020-11-16T13:04:41Z
dc.date.available2020-11-16T13:04:41Z
dc.date.issued2020
dc.identifierV3S-343809
dc.identifier.citationPROCHÁZKOVÁ, D., J. PROCHÁZKA, and V. DOSTÁL, eds. Řízení rizik procesů a bezpečnost složitých technických děl. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. ISBN 978-80-01-06786-4. DOI 10.14311/BK.9788001067864. Available from: https://doi.org/10.14311/BK.9788001067864
dc.identifier.isbn978-80-01-06786-4 (online)
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/91988
dc.description.abstractPředložený sborník odborných článků dokládá výsledky celoroční odborné a organizační práce v předmětné oblasti. Obsahuje výsledky z širokého spektra oborů, které přispívají k řízení a vypořádání rizik ve prospěch bezpečnosti. Články obsahují výsledky: - teoretických studií, - zpracování rozsáhlých datových souborů, - experimentálních prací, - zkušenosti z praxe. Sdělení ve sborníku jsou uspořádána alfabeticky dle příjmení prvního autora s přihlédnutím k počtu autorů. Řada článků obsahuje výsledky národních projektů. Články v předložené publikaci byly recenzovány a upraveny podle připomínek recenzentů. Výsledky uvedené ve sděleních ukazují, že i navzdory velkému množství poznatků o technických dílech, jejich zařízeních, ́ strukturách, vzájemných propojení, rizicích a bezpečnosti, se havárie a selhání technických zařízení a technických děl stále vyskytují. Příčin je několik: - dynamická proměnlivost světa, - nedostatečné lidské znalosti a schopnosti, - pomalé používání poznatků a zkušeností získaných v praxi, - neuspokojivé povědomí o rizicích a jejich důsledcích pro technická díla a veřejný zájem. Studie havárií a selhání technických zařízení a děl ukazují, že důležitým faktorem pro zajištění bezpečnosti je jak kvalitní technická obsluha, tak správná realizace odpovědnosti na různých úrovních řízení. Obsluha musí být založena na kvalitních datech z měření a na použití správných technických postupů. Lidský faktor se projevuje jako základním činitel při řízení rizik ve prospěch bezpečnosti, a to na všech úrovních řízení a provádění činností. Shromážděné poznatky také ukazují, že při prevenci havárií a selhání je třeba se vyvarovat, jak velkých chyb v prevenci rizik, tak výskytu drobných chyb, jejichž realizace v krátkém časovém intervalu je nebezpečná. Proto u řízení rizik ve prospěch bezpečnosti složitých technických děl je důležitá aplikace systémového pojetí a zvážení proměnnosti limitů a podmínek v prostoru a čase.cze
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocze
dc.publisherCzech Technical University in Prague
dc.relation.urihttps://doi.org/10.14311/BK.9788001067864
dc.rightsCreative Commons Attribution-ShareAlike (CC BY-SA) 3.0
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
dc.subjectriskeng
dc.subjectsafetyeng
dc.subjectrisk managementeng
dc.subjecttechnologieseng
dc.subjectfacilitieseng
dc.subjectexperiment resultseng
dc.titleŘízení rizik procesů a bezpečnost složitých technických dělcze
dc.title.alternativeProcess Risk Management and Safety of Complex Technical Facilitieseng
dc.typeknihacze
dc.typebookeng
dc.identifier.doi10.14311/BK.9788001067864
dc.relation.projectidinfo:eu-repo/grantAgreement/Technology Agency of the Czech Republic/TK/TK02030125/CZ/Energy Well - projektové řešení demonstrační jednotky malého modulárního reaktoru chlazeného fluoridovými solemi/
dc.rights.accessopenAccess
dc.type.versionpublishedVersion
dc.description.abstract-translatedThe presented proceedings of professional articles illustrate the results of year-round professional and organizational work in the field under account. It contains results from a wide range of disciplines that contribute to the management and settlement of risks for the benefit of safety. The articles contain the results of: - theoretical studies, - processing the large data files, - experimental works, - experience in practice. Communications in the proceedings are arranged alphabetically according to the surname of the first author, considering the number of authors. A number of articles contain the results of national projects. The articles in the submitted publication were reviewed and edited according to the comments of reviewers. The results set out in the communications show that, despite a great deal of knowledge about technical facilities, their fittings, structures, interconnections, risks and safety, accidents and failures of technical equipment and technical facilities still occur. There are several causes: - dynamic variability of the world, - lack of human knowledge and capabilities, - slow use of knowledge and experience gained in practice, - unsatisfactory awareness of the risks and their implications for technical facilities and the public interest. Studies of accidents and failures of technical equipment and facilities show that both, the high-quality technical operation and the correct implementation of responsibility at different levels of management are an important factor in ensuring the safety. The operation needs to be based on high-quality measurement data and the use of good technical procedures. The human factor is reflected as an essential factor in risk management for the benefit of safety at all levels of management and implementation of activities.eng


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC BY-SA) 3.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC BY-SA) 3.0