Show simple item record

dc.contributor.authorSkřehot P.A.
dc.contributor.authorMarek J.
dc.contributor.authorHon Z.
dc.contributor.authorMelicharová M.
dc.contributor.authorBílek M.
dc.contributor.authorCHROUSTOVÁ K.
dc.date.accessioned2020-03-22T10:00:46Z
dc.date.available2020-03-22T10:00:46Z
dc.date.issued2019
dc.identifierV3S-340344
dc.identifier.citationSKŘEHOT, P.A., et al. BEZPEČNOST DĚTÍ PŘI PROVÁDĚNÍ CHEMICKÝCH EXPERIMENTŮ VE ŠKOLE A PŘI MIMOŠKOLNÍ ČINNOSTI. In: Aktualne otázky bezpečnosti práce. Košice: Technical University of Košice, 2019. p. 1-10. ISBN 978-80-553-3434-9.
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/87171
dc.description.abstractÚrazy dětí vzniklé v důsledku nehod při manipulaci s nebezpečnými chemickými látkami představují poměrně vážný problém. Nezřídka při nich totiž dochází k těžkým zraněním, často i s trvalými zdravotními následky. Většina z nich by se ale přitom vůbec nemusela stát, kdyby dospělé osoby odpovědné za provádění chemických experimentů – ať již učitelé, nebo vedoucí zájmových kroužků nebo dětských táborů – důsledněji dbaly svých povinností na úseku BOZP. Dnešní doba volá po názornosti, interaktivitě a praktickém rozměru výuky ve školách, ale také při mimoškolních aktivitách dětí. Někdy to ale bývá na úkor bezpečnosti, což ostatně dokládají známé případy. Aby bylo možné účinně předcházet takovým událostem, je nezbytné tomuto tématu věnovat seriózní pozornost a vytvořit vhodné praktické nástroje určené pro učitele chemie a lektory zájmové činnosti. Za tímto účelem bylo zahájeno řešení projektu BEDOX. Jeho cílem je provést evaluaci pracovních postupů vybraných 100 chemických experimentů pro výuku chemie jako všeobecně-vzdělávacího předmětu a prověřit kvalitu jejich bezpečnostních a didaktických aspektů. Projekt tak reaguje na nedávné změny v legislativě, zejména přijetí nové normy ČSN 01 8003.cze
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocze
dc.publisherTechnical University of Košice
dc.relation.ispartofAktualne otázky bezpečnosti práce
dc.subjectDangerous substanceseng
dc.subjectRisk Preventioneng
dc.subjectChemistry Teachingeng
dc.subjectSchool Chemical Laboratoryeng
dc.subjectSchool Chemical Experimenteng
dc.titleBEZPEČNOST DĚTÍ PŘI PROVÁDĚNÍ CHEMICKÝCH EXPERIMENTŮ VE ŠKOLE A PŘI MIMOŠKOLNÍ ČINNOSTIcze
dc.title.alternativeTHE SAFETY OF CHILDRENS IN CARRYING OUT CHEMICAL EXPERIMENTS IN SCHOOL AND OUT-OF-SCHOOL ACTIVITIESeng
dc.typepříspěvek z konferencecze
dc.typeconference objecteng
dc.relation.projectidinfo:eu-repo/grantAgreement/Technology Agency of the Czech Republic/TL/TL02000226/CZ/Evaluation of Safe Practice Teaching Practices in Schools/BEDOX
dc.rights.accessclosedAccess
dc.type.versionpublishedVersion
dc.description.abstract-translatedInjuries to children caused by accidents involving the handling of hazardous chemicals are a relatively serious problem. They cause severe injuries, often with permanent health consequences. However, most of them would not have to happen at all if the adults responsible for carrying out chemical experiments - be it teachers, or leaders of interest groups or children's camps - were more careful in their OSH duties. Today's time calls for clarity, interactivity and practical dimension of teaching in schools, but also during extracurricular activities of children. Sometimes, however, this is at the expense of security, as is shown by known cases. In order to effectively prevent such events, it is necessary to pay serious attention to this topic and to develop appropriate practical tools for chemistry teachers and leisure trainers. To this end, the BEDOX project was launched. Its aim is to evaluate the working procedures of selected 100 chemical experiments for teaching chemistry as a general educational subject and to verify the quality of their safety and didactic aspects. The project thus responds to recent changes in legislation, in particular the adoption of the new standard ČSN 01 8003.eng


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record