Show simple item recorddc.contributor.authorKocián K.
dc.contributor.authorKocourek J.
dc.contributor.authorNouzovský L.
dc.contributor.authorRadová Z.
dc.contributor.authorSvatý Z.
dc.date.accessioned2020-02-04T07:54:33Z
dc.date.available2020-02-04T07:54:33Z
dc.date.issued2019
dc.identifierV3S-335094
dc.identifier.citationKOCIÁN, K., et al. Reklamní zařízení a jejich působení na dopravní proud v České republice. Znalectvo. 2019, XV.(1), 26-32. ISSN 1335-1133.
dc.identifier.issn1335-1133 (print)
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/86365
dc.description.abstractČlánek představuje projekt, který byl zaměřen na téma často diskutované odbornou veřejností i médii, kterým je ovlivnění bezpečnosti silničního provozu reklamními zařízeními. Výzkum byl cílený především na zjištění vlivu proměnných reklamních zařízení na řidiče s ohledem na rostoucí trend využívání světelných LED zařízení a na následný návrh úpravy legislativního rámce, který problematiku jejich používání upravuje. V rámci výzkumu byla definována obecně použitelná doporučení. Navrhovaná řešení jsou založena na kombinaci a syntéze různých metodických přístupů, včetně lokalizace a klasifikace výskytu reklamních zařízení podél páteřní sítě pozemních komunikací ČR, statistického vyhodnocení a analýzy dopravních nehod či sledování dopravních konfliktů. Řešení obsahovala také psychologické analýzy dopadu přítomnosti reklamního vybavení na řidiče v reálných a simulovaných scénářích, analýzy počtu a délky a bodu pohledu řidiče s využitím techniky sledování očí a posouzení reklamního vybavení jako objektu vyzařujícího světlo. V rámci posuzování přímého vlivu na řidiče byly realizovány testovací jízdy zaměřené na testy distrakce pozornosti v reálném provozu s využitím metody strukturovaného pozorování Wiener Fahrprobe i na pokročilém vozidlovém simulátoru, v rámci nichž byla uplatněna teorie vozidlových simulátorů a princip eyetrackingu, který byl využit jak při testech v reálném, tak virtuálním prostředí. Cílem těchto testů bylo zároveň ověřit aplikovatelnost závěrů světových výzkumů na specifika české dopravní sítě.cze
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocze
dc.publisherŽilinská univerzita, Ústav súdného inžinierstva v Žilině
dc.relation.ispartofZnalectvo
dc.subjectroad safety analysiseng
dc.subjectroad safety managementeng
dc.subjecttraffic conflictseng
dc.titleReklamní zařízení a jejich působení na dopravní proud v České republicecze
dc.title.alternativeAdvertising equipment and their impact on the traffic flow in the Czech Republiceng
dc.typečlánek v časopisecze
dc.typejournal articleeng
dc.relation.projectidinfo:eu-repo/grantAgreement/Ministry of Interior/VH/VH20162017003/CZ/Vliv reklamních zařízení na bezpečnost silničního provozu/
dc.rights.accessclosedAccess
dc.type.statusPeer-reviewed
dc.type.versionacceptedVersion
dc.description.abstract-translatedThe article presents a project which was focused on the topic often discussed by the professional public and the media, which is influencing road safety by advertising facilities. The research was focused mainly on finding out the influence of variable advertising devices on drivers with regard to the growing trend of using LED lighting devices and on the subsequent proposal to modify the legislative framework governing their use. The research has defined generally applicable recommendations. The proposed solutions are based on a combination and synthesis of various methodological approaches, including the location and classification of the occurrence of advertising facilities along the Czech backbone network, statistical evaluation and analysis of traffic accidents, and monitoring of traffic conflicts. The solutions also included psychological analyzes of the impact of the presence of advertising equipment on drivers in real and simulated scenarios, analysis of the number and length and point of view of the driver using eye tracking techniques and the assessment of advertising equipment as a light emitting object. As part of the assessment of direct influence on drivers, test drives focused on real-time distraction tests were carried out using the Wiener Fahrprobe Structured Observation method as well as on an advanced vehicle simulator, where the theory of vehicle simulators and the principle of eyetracking were used. in both real and virtual environments. The aim of these tests was at the same time to verify the applicability of the findings of world research on the specifics of the Czech transport network.eng


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record