Show simple item record

Control of experimental settings for ultrasonic diagnostics of materials

dc.contributor.advisorHusák Miroslav
dc.contributor.authorMartin Ševčík
dc.date.accessioned2019-11-21T09:19:10Z
dc.date.available2019-11-21T09:19:10Z
dc.date.issued2019-11-07
dc.identifierKOS-413137200205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/85746
dc.description.abstractPředmětem této práce je vývoj měřicích aparatur založených na laserově-ultrazvukových metodách. Tyto systémy představují unikátní možnosti v měření vývoje elastických konstant materiálů během různých procesů (strukturní změny v důsledku změn teploty, mechanického zatížení, atd.). Cílem práce je popsat tyto aparatury a jejich softwarové řízení a představit možnosti jejich využití v základním výzkumu v oblasti fyziky materiálů. Práce se zaměřuje především na řešení problémů kompatibility a možností komunikace mezi jednotlivými komponentami zařízení, dále pak na řízení a zpracování měřicích protokolů a vývoj rozhraní pro ovládání aparatury. Pro každou aparaturu jsou uvedeny příklady využití pro konkrétní materiálové problémy, včetně diskuze dosažených výsledků. Vývoj těchto měřicích systémů má velký přínos pro materiálový výzkum, neboť v mnoha případech neexistuje jiná možnost, jak experimentálně zjišťovat vývoj elastických konstant během výše uvedených procesů.cze
dc.description.abstractThe subject of this thesis is the development of measuring devices based on laser-ultrasonic methods. These systems represent unique possibilities in measuring the development of elastic constants of materials during various processes (structural changes due to changes in temperature, mechanical load, etc.). The aim of this work is to describe these apparatuses and their software management and to present possibilities of their use in basic research in the field of material physics. The work focuses mainly on solving compatibility problems and possibilities of communication between individual components of the device, then on control and processing of measurement protocols and development of interface for controlling the apparatus. For each apparatus there are examples of usage for specific material problems, including discussion of the achieved results. The development of these measuring systems has great benefits for material research, since in many cases there is no other way of experimentally detecting the development of elastic constants during the above processes.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectElastické vlastnosticze
dc.subjectNiTicze
dc.subjectFePdcze
dc.subjectnapěťově indukovaná reorientacecze
dc.subjectrezonanční ultrazvuková spektroskopiecze
dc.subjectElastic propertieseng
dc.subjectNiTieng
dc.subjectFePdeng
dc.subjectStress-induced Reorientationeng
dc.subjectResonant ultrasound spectroscopyeng
dc.titleŘízení experimentálních aparatur pro ultrazvukovou diagnostiku materiálůcze
dc.titleControl of experimental settings for ultrasonic diagnostics of materialseng
dc.typeDOKTORSKÁ PRÁCEcze
dc.typeDISSERTATIONeng
dc.contributor.refereeBálek Rudolf
theses.degree.disciplineElektronika (doktorský)cze
theses.degree.grantorkatedra mikroelektronikycze
theses.degree.programmeElektrotechnika a informatikacze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record