Now showing items 1-66 of 36

  Accidents at rail crossings, automobile safety systems, cooperative systems, draft Security Strategy of the railway crossing. (1)
  Acoustic sensor, electrostatic microphone, electret microphone, noise measurement (1)
  ADAS, Clustering, Object detection, Lidar, Segmentation (1)
  ADAS, Detekce objektů, Lidar, Segmentace, Shlukování (1)
  Addictive substances, alcohol, transportation, statistics, influence, breath analyzers, geomagnetic activity (1)
  analýza rizik, letový provoz, hodnocení rizika, vypořádání rizika (1)
  Asistenční vozidlový systém, diabetes mellitus, hypoglykemie, nebezpečí hypoglykemie při řízení, řidiči diabetici, kompenzace diabetu, měření glykemie, kontinuální měření glykemie, detekce hypoglykemie, dopravní nehody řidičů diabetiků (1)
  Assistance vehicle system, diabetes mellitus, hypoglycaemia, danger of hypoglycaemia while driving, drivers - diabetics, diabetes compensation, glycaemia measuring, continual glycaemia measuring, hypoglycaemia detection, traffic accidents of the drivers - diabetics (1)
  Automobil, zbernica, CAN, protokol, koncept, technológia, návrh, implementácia, sieť, OBD, zraniteľnosti, bezpečnosť, útoky, hrozby, vylepšenia, zabezpečenie (1)
  Automobile, bus, CAN, protocol, concept, technology, design, implementation, network, OBD, vulnerability, security, attacks, threads, improvements, secure (1)
  autonomní vozidla,legislativa (1)
  autonomní vozidlo, registrace překážky, registrace dopravních informací, Lego Mindstorms, DaNI, LabVIEW (1)
  autonomous vehicle, obstacle recognition, traffic information recognition, Lego Mindstorms, DaNI, LabVIEW (1)
  autonomous vehicle,legislation (1)
  Aviation, Safety, Containment Ring, Technological Process, Check List, Welding. (1)
  Bezpečnost, alkohol, omamné látky, autonomní vozidla (1)
  bezpečnost, bezpečí, kritická dopravní infrastruktura, integrální bezpečnost, dopad, What - If analýza, řízení rizik (1)
  bezpečnost, podvozky letadel, metody zkoušení podvozků letadel, analýza rizik (1)
  Bezpečnost, rizika, logistický proces, skladování, přeprava, fasádní materiál, metoda What - If (1)
  Bezpečnost; bezpečí; dopravní infrastruktura; dopravní nehoda; kritická místa; kritičnost; kontrolní seznam; bezpečnostní plán. (1)
  Bezpečnost; Bezpečí; Dopravní infrastruktura; Kritická infrastruktura; Teroristický útok; Překladiště; Bezpečnostní plán. (1)
  boční dynamika, jízdní chování, přetáčivost, nedotáčivost, úhlová rychlost, pól pohybu, CarMaker, simulace (1)
  calibration, gas mixing, gas mixing calculations, gas mixing errors, mass flow controler (1)
  critical infrastructure, metro system, metro train power supply, security, safety, risks, blackout (1)
  critical infrastructure, oil, oil supplies, oil supply disruptions, What ? If analysis (1)
  Disaster risk management, crises management, critical infrastructure investments. (1)
  dopravní nehody, fotogrammetrie, deformace vozidel, analýza silničních nehod (1)
  dopravní přestupek, systém pro sledování dopravy, měření rychlosti, detekce jízdy na červenou, bezpečnost dopravy, spolehlivost systémů (1)
  energetická náročnost, bezpečnostní aspekty, energetické zdroje, pohony, jízdní cykly (1)
  energy demands, safety aspects, energy sources, engines, driving cycles (1)
  Fire, experiment, personal cars. (1)
  Hlukový senzor, elektrostatický mikrofon, elektretový mikrofon, měření šumu (1)
  ISO normy, předpisy EHK, NCAP, radar, kamera, testování (1)
  ISO standards, ECE regulations, radar, camera, testing (1)
  kalibrace, míchání plynů, výpočty pro míchání plynů, chyby při míchání plynů, hmotnostní průtokoměry (1)
  kritická infrastruktura, metro, elektrické napájení metra, bezpečí, bezpečnost, rizika, blackout (1)
  kritická infrastruktura, ropa, dodávky ropy, přerušení dodávek ropy, analýza "Co se stane, když" (1)
  LabVIEW, DIAdem, sled tests, side impact, headrest (1)
  LabVIEW, DIAdem, sled testy, boční náraz, opěrka hlavy (1)
  lateral dynamic, vehicle behaviour, oversteer, understeer, angular velocity, movement pole, CarMaker, simulation (1)
  letectví, bezpečnost, snížení rizik, ochranný kryt, technologický postup, kontrolní seznam, svařování. (1)
  magnetic field, magnetic signature, sensor, magnetic signature sensing methods, vulnerabilities (1)
  magnetické pole, magnetická signatura, senzor, metody snímání magnetických signatur, slabá místa (1)
  Nehody na železničních přejezdech, automobilové bezpečnostní systémy, kooperativní systémy, návrh bezpečnostní strategie železničního přejezdu. (1)
  Návykové látky, alkohol, doprava, nehody, statistika, vliv, analyzátory alkoholu v dechu, geomagnetická aktivita (1)
  Ochrana zdraví a majetku, bezpečnost státu, chráněná aktiva, kritické systémy, kritická infrastruktura, řízení rizik, analýza rizik, bezpečnostní plán, prevence, krizový plán, pražské metro, stanice metra, bezporuchovost, dostupnost, udržovatelnost, bezpečnost, zabezpečení, All-Hazard-Approach, Defence-In-Depth, vypořádání rizik. (1)
  passive safety, motorcycle, rider, V2V, assistance system (1)
  pasívna bezpečnosť, motocykel, jazdec, V2V, asistenčný systém (1)
  Pohroma, řízení rizika, krizové řízení, kritická infrastruktura, investice. (1)
  Požár, experiment, osobní vozidla. (1)
  Protection of health and property, national security, protected assets, critical systems, critical infrastructure, risk management, risk analysis, security plan, prevention, crisis plan, Praha metro, metro station, reliability, availability, maintainability, safety, security, All-Hazard-Approach, Defence-In-Depth, trade-off with risks. (1)
  Rail crossing, safety, accidents, offense (1)
  Risk Analysis, Air Traffic, Risk Evaluation, Risk Solution (1)
  safety management, drinking water, water supply system, failure of drinking water distribution, What - if analysis (1)
  safety, aircraft landing gear, aircraft landing gear test methods, risk analysis (1)
  Safety, alcohol, psychotropic substances, autonomous vehicles (1)
  Safety, risks, logistic processes, storage, transportation, ashlar materials, What - If method (1)
  safety, security, critical traffic infrastructure, integral safety, impact, What - If analysis, risk management (1)
  Safety, Security, Traffic infrastructure, Critical infrastructure, Terrorist attack, Dock, Security plan. (1)
  Safety; security; traffic infrastructure; traffic accidents; critical points; criticality; check list; security plan. (1)
  Synchronizace, časová synchronizace, synchronizační puls, kinematika, zrychlení, GPS, PPS, Atmel, ATMega, Libelium, Arduino. (1)
  Synchronization, Time Synchronization, Synchronization Pulse, Kinematics, Acceleration, GPS, PPS, Atmel, ATMega, Libelium, Arduino. (1)
  traffic accidents, photogrammetry, deformation of the vehicles, analysis of road accidents (1)
  Traffic Offence, Traffic Monitoring Systems, Car Speed Measurement, Red Light Violation Detection (RLVD), Road Security, Reliability of Systems (1)
  řízení bezpečnosti, pitná voda, systém dodávky vody, selhání dodávek pitné vody, analýza "Co se stane, když" (1)
  Železniční přejezd, bezpečnost, nehoda, přestupek (1)