Now showing items 1-1 of 1

  • Fotoprodukce vektorových mezonů J/Psi v ultraperiferálních srážkách Pb-Pb 

   Author: Martínez Gajdošová Zuzana; Supervisor: Broz Michal; Opponent: Mereš Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-02)
   Jedna z mnoha otevřených otázek současné QCD je přı́čina jevu jaderného stı́něnı́. Abychom mohli porozumět tomuto jevu, je důležité studovat gluonové distribuce v jádře při malém x. Existuje mnoho různych modelů, snažı́cı́ch ...