Now showing items 1-2 of 1

    Compressive sensing,sparse signal representation,k-sparse solution,underdetermined linear system,single-pixel camera,simulation,image reconstruction,MATLAB (1)
    Komprimované snímanie,riedka reprezentácia signálu,k-riedke riešenie,systém nedourčených lineárnych rovníc,jednopixelová kamera,simulácia,rekonštrukcia obrazu,MATLAB (1)