Now showing items 12-31 of 33144

   Subject
   1-D simulace [1]
   1-D simulation [1]
   16N,reactor power,gamma radiation,detectors [1]
   16N,výkon reaktoru,gama záření,detektory [1]
   1D a 2D matematické modelování proudění vody,HEC-RAS,záplavové území,záplavové čáry [1]
   1D and 2D mathematical modelling of water flow,HEC-RAS,flood plain,flood plain line [1]
   1D flow solution,comparison of 1D and 3D flow solution,comparison of 1D flow solution and numerical simulation,CFD flow solution,CFD simulation,comparison of CFD and 1D solution,pressure loss in pipeline systems,pressure loss coefficients,establishing pressure loss coefficients,local pressure loss,frictional pressure loss,flow in channels,flow in carburetors,carburetors,governing equations of fluid dynamics [1]
   1D řešení proudění,porovnání 1D a 3D řešení proudění,porovnání 1D řešení proudění a numerické simulace,CFD řešení proudění,CFD simulace,porovnání CFD a 1D řešení,tlakové ztráty v potrubí,ztrátové součinitele,stanovení ztrátových součinitelů,místní ztráta,třecí ztráta,proudění v kanálech,proudění v karburátoru,karburátory,výchozí rovnice dynamiky tekutin [1]
   1D simulace,dvoutaktní motor,spalování naftového motoru,spalovací motor,spalování dvou paliv,rychlost plamene,GT-suite,fenomenologický model,kvazidimenzionální model turbulence [1]
   1D Simulation,2-stroke Engine,Diesel Combustion,Diesel Spray,Dual Fuel Combustion,Flame Speed,GT-Suite,Phenomenological Model,Quasi-dimensional,Turbulence Model [1]
   1NP and 1PP connections, barrier, transparency, transport accessibility [1]
   236U,AMS,fluoride matrix [1]
   236U,AMS,fluoridová matrice [1]
   268/2014 Sb., 123/2000 Sb., celkové náklady, periodická bezpečnostně technická kontrola, BTK, revize, zdravotnické prostředky, odborná údržba [1]
   268/2014 Sb., 123/2000 Sb., total costs, planned preventive maintenance, PPM, electric revision, medical devices , professional maintenance [1]
   2D model,3D model,měřická práce,měření,body,kontrola,objekt [1]
   2D plane scanner [1]
   2D simulator,orbital mechanics,orbit,maneuvering,Kepler´s equatio2D simulator,teaching aid [1]
   2D simulátor,orbitální mechanika,oběžná dráha,manévrování,výuková pomůcka [1]
   2D,Images [1]