Zobrazují se záznamy 1-20 z 45311

  • Improvement on mechanical and flame retardancy behaviour of bio-exfoliated graphene-filled epoxy/glass fibre composites using compression moulding approach 

   Autor: Kavimani V.; Gopal P.M.; Keerthiveettil Ramakrishnan S.; Elanchezhian R.
   (Springer, 2021)
   Bio-reduction of composite materials is the modern approach to facilitate the researchers to avoid toxic chemical exposure during reduction process. In this study, the green reduction of graphene oxide using Abutilon indicum ...
  • Komplexní systém pro rychlé a spolehlivé nasazení spolupracujících autonomních letounů 

   Autor: Vojtěch Spurný; Vedoucí práce: Saska Martin; Oponent práce: Belter Dominik
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-13)
   V situacı́ch, kdy je nutné reagovat okamžitě, jako napřı́klad při různých katastrofách, čelı́ záchranáři zvýšeným technickým výzvám. Často musı́ operovat v rozsáhlých oblastech, vzdorovat nestabilnı́mu terénu a obtı́žným ...
  • Hollow-core optical fibers for sensing and communications 

   Autor: Komanec, Matěj
   (2021)
   Hollow-core optical fibers represent the state-of-the-art in fiber optics and are on the verge of surpassing the loss performance of standard single-mode fibers in the very near future. Apart from low loss, they bring ...
  • Newsletter ÚK 2021 

   Autor: Morysková, Michaela; Tichá, Ludmila
   (2021)
  • Newsletter ÚK 2020 

   Autor: Šorejsová, Tereza
   (2020)
  • Teorie silového působení proudící vody na plavidla s využitím metod fyzikálního a matematického modelování 

   Autor: Tomáš Kašpar; Vedoucí práce: Fošumpaur Pavel; Oponent práce: Možiešik Ľudovít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-19)
   Práce se zabývá teorií silového namáhání plavidel vlivem proudící vody v plavebních komorách při přímém plnění plavebních komor středních spádů. Na dvou fyzikálních modelech byly analyzovány a optimalizovány různé varianty ...
  • Compressible Fluid Flow through Narrow Channels 

   Autor: Jindřich Hála; Vedoucí práce: Šafařík Pavel; Oponent práce: Cyrus Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-12)
   The turbulence transition in pipe and channel flow represents up to now an important topic, since it is the nature of the flow, which substantially affcts the friction and associated losses. With increasing miniaturization ...
  • Posouzení dopadu výskytu Rn-222 v tělese odvalu a jeho blízkém okolí z hlediska radiační ochrany 

   Autor: David Strnad; Vedoucí práce: Štěpán Václav; Oponent práce: Fialová Eliška
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-12)
   Po těžbě uranu vznikají po celém světě odvaly s hlušinou, z nichž se do okolního vzduchu uvolňuje radon, jehož koncentrace mohou o několik řádů převyšovat běžné hodnoty. Většina odvalů, které ještě nebyly rekultivovány ...
  • Nanomechanika biomembránových inkluzí 

   Autor: Jitka Řezníčková; Vedoucí práce: Daniel Matej; Oponent práce: Fojt Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-08)
   Práce je věnována zhodnocení vlivu mechaniky membrány na zabudování hydrofobní nanočástice různého rozměru, tvaru a počtu. Kritický poloměr nanočástice zabudované do membrány ovlivňují zejména mechanické vlastnosti membrány ...
  • Produkce mezonů na experimentu COMPASS, kalibrace detektoru Straw 

   Autor: Eliška Jelínková; Vedoucí práce: Augsten Kamil; Oponent práce: Pešek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-12)
   Tato práce se zabývá terčovým experimentem COMPASS, který je součástí CERN (Evropské organizace pro jaderný výzkum). Fyzikální program experimentu COMPASS je zaměřen na výzkum struktury hadronů a hadronovou spektroskopii. ...
  • Měření charakteristik SiPM pro experiment DUNE 

   Autor: Eva Fialová; Vedoucí práce: Smolík Jan; Oponent práce: Průša Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-12)
   Křemíkový fotonásobič SiPM je typ fotodetektoru, který bude sbírat vytvořené scintilační fotony ve vzdáleném detektoru neutrinového experimentu DUNE. V práci je stručně popsán experiment DUNE a nejpoužívanější druhy ...
  • Vývoj monitoru radonu na bázi segmentovaného polovodičového detektoru 

   Autor: Martin Kaschner; Vedoucí práce: Švihra Peter; Oponent práce: Havelka Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-12)
   Práce se zabývá vývojem zařízení EKPo měřicího objemovou aktivitu radonu, prvku, jehož přítomnost způsobuje zvýšené riziko rakoviny plic.
  • Analýza složení nepálené hlíny zkouškou methylenovou modří a korelace s výslednými vlastnostmi dusané hlíny 

   Autor: Tereza Plaček Otcovská; Vedoucí práce: Padevět Pavel; Oponent práce: Slížková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-17)
   Předložená disertační práce je výstupem řady experimentálních měření zaměřených na schopnost jílů adsorbovat barvivo methylenové modři a na pevnostní charakteristiky dusané nepálené hlíny tyto jíly obsahující. Základem ...
  • Rentgenová fluorescenční analýza biologických vzorků 

   Autor: Aneta Dušková; Vedoucí práce: Trojek Tomáš; Oponent práce: Novotný Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-11)
   Rentgenová fluorescenční analýza (XRF) je nedestruktivní metoda dobře zavedená v mnoha oborech, která se prosazuje i v oblastech biologie. Existuje značné množství z ní odvozených technik nabízejících mnohá pozitiva, ...
  • Kvantifikace akumulované aktivity v jaterních lézích s využitím metody Monte Carlo 

   Autor: Soňa Burešová; Vedoucí práce: Dudášová Kateřina; Oponent práce: Karhan Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-11)
   Problematika plánování a verifikace terapie je velmi aktuální téma v cílené radionuklidové terapii. Byla provedena rešerše provádění dozimetrie u dostupných radionuklidových terapií, s důrazem na terapie se 131I a 131I ...
  • Konfokální rentgenová fluorescenční analýza homogenních vrstev 

   Autor: Kateřina Limburská; Vedoucí práce: Trojek Tomáš; Oponent práce: Musílek Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-11)
   Konfokální rentgenová fluorescenční analýza (RFA) je nedestruktivní metoda, která umožňuje získat informaci o hloubkové distribuci prvkového složení ve zkoumaném vzorku. Tato metoda se používá především pro nedestruktivní ...
  • Detekce temné hmoty na neutrinových experimentech 

   Autor: Vít Jirutka; Vedoucí práce: Jediný Filip; Oponent práce: Zálešák Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-11)
   V předložené bakalářské práci je popsána stručná historie objevů, které vedly ke zformování hypotézy o temné hmotě. Snaha popsat ji vedla fyziky k vytvoření tzv. částicových modelů temné hmoty. Částice, které jsou jednotlivými ...
  • Vliv parametrů prostředí na poškození plasmidu DNA ionizujícím zářením 

   Autor: Klára Stefanová; Vedoucí práce: Štěpán Václav; Oponent práce: Šefl Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
   Plasmidy jsou v radiobiologii využívány mimo jiné i jako přiblížení pro DNA v jádře buňky. Přitom jsou ale běžně uchovávány a ozařovány v podmínkách, které se od těch v buňce značně liší. Pokud by to mělo vliv i na výtěžky ...
  • Stabilita jednostranně opláštěných stěnových panelů pro dřevostavby 

   Autor: Jiří Celler; Vedoucí práce: Dolejš Jakub; Oponent práce: Straka Bohumil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-16)
   Tématem disertační práce jsou jednostranně opláštěné stěnové panely pro dřevostavby, ve kterých je nosný sloupek tvořen dřevěným lepeným kompozitním prvkem s průřezem ve tvaru I. Navrhování stěnových panelů s výztuhami s ...
  • Výroba antropomorfního fantomu pomocí 3D tisku a jeho využití při optimalizaci vyšetřovacích CT protokolů u obézních pacientů 

   Autor: Zdenka Balogová; Vedoucí práce: Súkupová Lucie; Oponent práce: Borovičková Simona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
   Obezita ovplyvňuje zdravotnú starostlivosť vo viacerých smeroch a jedným z nich je aj rádiodiagnostika. CT vyšetrenia bariatrických pacientov sú častejšie ako v minulosti a nadpriemerná hmotnosť týchto pacientov má vplyv ...