Show simple item record

EXPERIMENTAL ANALYSIS BETWEEN UHPC AND REINFORCEMENTdc.contributor.advisorKolísko Jiří
dc.contributor.authorDavid Čítek
dc.date.accessioned2021-10-06T10:19:13Z
dc.date.available2021-10-06T10:19:13Z
dc.date.issued2021-09-18
dc.identifierKOS-521479657905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/97783
dc.description.abstractMateriál UHPC (Ultra - High Performance Concrete) se v aktuální době stává stále více využívaným moderním materiálem. Tento jemnozrnný cementový kompozit vyznačující se vynikající trvanlivostí a významně lepšími materiálovými charakteristikami oproti běžnému betonu umožňuje nejen inovaci z hlediska jeho využití pro konstrukce náročných architektonických tvarů, tenkostěnných konstrukcí či například subtilních předpjatých mostních nosníků, ale s jeho využitím je možné významně optimalizovat namáhané konstrukční detaily. Jedním z takto exponovaných konstrukčních detailů vyžadujících trvanlivost a vysoké pevnosti jsou spoje prefabrikovaných částí konstrukcí a spřažení. Aby bylo možné spolehlivě navrhovat a využívat takto náročné detaily je nutné popsat chování materiálu z hlediska veškerých materiálových parametrů a zejména soudržnosti matrice UHPC s výztuží a zhodnotit vliv zvýšeného smykového napětí ve vztahu k možné rozměrové optimalizaci spoje.cze
dc.description.abstractUHPC (Ultra High Performance Concrete) material is currently becoming an increasingly used modern material. This fine-grained cement composite is characterized by excellent durability and significantly better strength characteristics compared to common concrete. Not only it provides innovation in using it for demanding architectural shapes structures, thin-walled structures or prestressed bridge girders, but its use can significantly optimize stressed structural details. One of these exposed structural details requiring durability and high strength are the joints of prefabricated parts of structures and couplings. In order to reliably design and use such demanding details, it is necessary to describe the behavior of the material in terms of its bond with reinforcement and evaluate the effect of the increased shear stress in relation to the optimization of the joint.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectUHPCcze
dc.subjectsoudržnostcze
dc.subjectsmykové napětícze
dc.subjectpředpínací výztužcze
dc.subjectbetonářská výztužcze
dc.subjectspojcze
dc.subjectspřaženícze
dc.subjectUHPCeng
dc.subjectbondeng
dc.subjectshear stresseng
dc.subjectprestressing reinforcementeng
dc.subjectconcrete reinforcementeng
dc.subjectjointeng
dc.subjectconnectioneng
dc.titleEXPERIMENTÁLNÍ ANALÝZA SOUDRŽNOSTI UHPC A VÝZTUŽEcze
dc.titleEXPERIMENTAL ANALYSIS BETWEEN UHPC AND REINFORCEMENTeng
dc.typedisertační prácecze
dc.typedoctoral thesiseng
dc.contributor.refereePukl Radomír
theses.degree.disciplineNauka o nekovových materiálech a stavebních hmotáchcze
theses.degree.grantoroddělení experimentálních a měřicích metodcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record