Now showing items 1-20 of 46

  • Analytické metody optimalizace ploch 

   Author: Dědeček Jan; Supervisor: Macek Daniel; Opponent: Tatýrek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Diplomová práce na téma Analytické metody optimalizace ploch se zaměřuje na způsoby přizpůsobení pracovního prostředí a prostor v rámci administrativních budov. Teoretická část se zabývá popsáním oboru facility management, ...
  • Analýza a vyhodnocení efektivity FM nemocnice 

   Author: Sybal Radek; Supervisor: Macek Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza problematiky půdních vestaveb 

   Author: Kafka Miroslav; Supervisor: Macek Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza změn projektu z důvodu certifikace LEED 

   Author: Hoskovec Jakub; Supervisor: Macek Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Aplikace pro správu bytového domu 

   Author: Kortus Lukáš; Supervisor: Macek Daniel; Opponent: Tatýrek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-02-17)
   Cílem diplomové práce je vytvořit aplikaci pro správu bytového domu. Tato aplikace má za úkol usnadnit a zautomatizovat procesy během správy bytového domu. Mezi které patří účetnictví, vyúčtování služeb a revize. V práci ...
  • Benchmarking z pohledu energetického managementu administrativních budov 

   Author: Kácha Martin; Supervisor: Macek Daniel; Opponent: Tatýrek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
   Diplomová práce se zabývá porovnáním šesti administrativních budov z hlediska energetické náročnosti. V první části práce jsou popsány základní definice a pojmy z oblasti facility managementu a energetického managementu. ...
  • Beton v českém stavebnictví 

   Author: Janák Ondřej; Supervisor: Měšťanová Dana; Opponent: Macek Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-01-23)
   Bakalářská práce se zabývá betonem, ve smyslu stavebního materiálu uplatňujícího se především v českém stavebnictví. Text práce popisuje, co to vlastně beton je, z čeho se vyrábí a jak jsou betony děleny, podle svého stavu, ...
  • Dodavatelský systém ve výstavbovém projektu 

   Author: Maxim Zelenkov; Supervisor: Macek Daniel; Opponent: Tománková Jaroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-05)
   Bakalářská práce zaměřená na téma řízení subdodávek z pohledu generálního dodavatele. Teoretická část popisuje a vysvětluje základní pojmy a procesy spojité s generálním dodavatelem, subdodavatelem a řízením subdodavatelů. ...
  • Dodavatelský systém ve výstavbovém projektu 

   Author: Maxim Zelenkov; Supervisor: Macek Daniel; Opponent: Tománková Jaroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   Bakalářská práce řeší problematiku řízení subdodavatelů a řízení jejich rizik z pohledu generálního dodavatele. Teoretická část práce je zaměřená na vysvětlení základů výstavbového projektu a úkolů generálního dodavatele, ...
  • Ekonomické a právní aspekty evidence nemovitostí v České republice 

   Author: Kačírek Roman; Supervisor: Měšťanová Dana; Opponent: Macek Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-15)
   Práce sleduje situaci katastru nemovitostí z několika hledisek. Po stránce ekonomiky a vývoje, jenž promítá historii evidence nemovitostí, úroveň katastrálních úřadů v ČR v porovnání se zahraničím, současný stav ve vazbě ...
  • Facility management a opatření k zajištění kvality vybraných FM - služeb 

   Author: Šlapák Pavel; Supervisor: Macek Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-20)
  • Facility management na pobočce České pošty s.p. 

   Author: Erba Jakub; Supervisor: Macek Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Faktory a rizika související s výběrem pozemku při přípravě developerských projektů 

   Author: Vlčková Eva; Supervisor: Macek Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Hodnocení technologických přístupů k rekonstrukci asfaltových vozovek z hlediska vlivu na životní prostředí a nákladů životního cyklu 

   Author: Snížek Václav; Supervisor: Macek Daniel; Opponent: Vébr Ludvík
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-05-17)
   Náklady na údržbu a rekonstrukci pozemních komunikací jsou významnou součástí nákladů životního cyklu dopravních staveb. Provozovatelé a správci dopravní sítě se snaží prostředky vydávané na údržbu a obnovu minimalizovat. ...
  • Hodnocení veřejných zakázek pozemních staveb v kontextu nákladů životního cyklu 

   Author: Dobiáš Jiří; Supervisor: Macek Daniel; Opponent: Molnár Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-05-30)
   Hodnocení veřejných zakázek pozemních staveb v České republice vykazuje silnou orientaci na hodnocení dle nejnižší pořizovací ceny. Veřejní zadavatelé, jako odpovědní hospodáři, musejí s veřejnými prostředky nakládat dle ...
  • Hodnocení výhodnosti lokalit z pohledu bytové výstavby 

   Author: Vokurka Radek; Supervisor: Macek Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Implemetace AFM v rámci skladového areálu 

   Author: Kovařík František; Supervisor: Macek Daniel; Opponent: Měšťanová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-26)
   Diplomová práce se zabývá implementací softwaru Alstanet Facility Management v rámci skladového areálu. První část obsahuje představení pojmu Facility Management, jeho historii, úlohu a povinnosti a také přístupy využívané ...
  • Inovace systému výběrových řízení v rámci facility firmy 

   Author: Hruška Ondřej; Supervisor: Macek Daniel; Opponent: Měšťanová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Diplomová práce je ve své teoretické části zaměřena na úvod do Facility managementu, jeho charakteristiku, hlavní body a principy a formy zajištění. V praktické části je uvedena charakteristikou vybraného podniku, jeho ...
  • Investiční výstavba a provozování kanalizací 

   Author: Marešová Veronika; Supervisor: Měšťanová Dana; Opponent: Macek Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-08)
   Cílem bakalářské práce je zpracovat ucelený souhrn problematiky investiční výstavby a provozování kanalizací na území ČR a porovnat provozní náklady vybraných druhů kanalizací. V první části práce jsou shrnuty důležité ...
  • Komunikace zákazníka a poskytovatele facility služeb 

   Author: Svoboda Ondřej; Supervisor: Macek Daniel; Opponent: Vitásek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Předmětem této práce je porovnání rozdílů ve správě nemovitosti a facility managementu a dále zaměření na komunikaci společnosti provozující facility management a zákazníka žádající si jeho služby. Jak společnost vyhodnocuje ...