Show simple item recorddc.contributor.authorProcházková, Dana
dc.contributor.authorProcházka, Jan
dc.contributor.authorLukavský Jiří
dc.contributor.authorBeran, Václav
dc.contributor.authorŠindlerová, Veronika
dc.date.accessioned2019-07-03T07:48:02Z
dc.date.available2019-07-03T07:48:02Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationProcházková, D.; Procházka, J.; Beran, V.; Lukavský, J.; Šindlerová, V. ŘÍZENÍ RIZIK PROCESŮ SPOJENÝCH SE ZHOTOVENÍM TECHNICKÉHO DÍLA A JEHO UVEDENÍM DO PROVOZU Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2019. ISBN 978-80-01-06609-6.
dc.identifier.isbn978-80-01-06609-6 (online)
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/84466
dc.description.abstractPředmětem publikace je ukázat řízení rizik složitých technických děl ve fázi, která zahrnuje projektování, výstavbu, vybavení technologiemi, testování a uvedení do provozu. V souladu se současným poznáním je respektován rámec „Sendai Frame-work“, ve kterém je silný důraz na řízení rizik od všech možných pohrom spojených s technickými díly a jejich okolím. Způsob řešení problematiky vychází ze současně preferovaného konceptu, ve kterém je bezpečnost nadřazena spolehlivosti. Bezpečnost technického díla je vztažena k celému technickému dílu, protože v důsledku propojení mezi jednotlivými část-mi, není soubor bezpečných částí obecně bezpečný; a zohledňuje dynamický vývoj světa. Proto jde o řízení rizik způsobených všemi možnými příčinami v čase a prostoru. Pro vytvoření kvalitních nástrojů pro řízení bezpečnosti je nejprve shrnuto současné poznání a zkušenosti ze sledované oblasti a jsou uvedeny osvědčené nástroje, kterými lze zjišťovat, analyzovat, řídit a ovládat rizika spojená s technickými díly a jejich okolím během sledovaného procesu. Na základě vytvořené původní databáze selhání a havárií technických děl, mezi jejichž příčiny patřily i nedostatky v oblasti projektování, zhotovení, testování a uvedení do provozu, byly stanoveny základní kategorie příčin rizik. Prostřednictvím postupů pokrokových disciplín pracujících s riziky byly vyvinuty nástroje pro práci s riziky v monitorované etapě technického díla zaměřené na zajištění bezpečnosti technického díla po celou dobu jeho životnosti, a to: systém pro podporu rozhodování; a plán řízení rizik; oba ve dvou verzích, jedna pro veřejnou správu, která vykonává dozor nad činnostmi v území s cílem zajistit bezpečnost území a občanů; a druhá pro zhotovitele.cze
dc.description.abstractThe publication subject is to show the risk management of complex technical facilities at a stage involving the design, construction, outfit by technology equipment, testing and commissioning. In harmony with the present knowledge, it is respected the "Sendai Framework", in which there is a strong emphasis on risk management from all possible disasters connected with technical facilities and their surroundings. The method of solving the problem is based on the preferred concept, in which safe-ty is preferred over the reliability. The safety of a technical facility is related to the entire technical facility because, as a result of the interconnection among different parts, the set of the safe parts is generally not safe; and considers the dynamic evolution of the world. Therefore, it is going on managing the risks caused by all possible causes in time and space. For creating the top-quality safety management tools, it is firstly summarised the cur-rent knowledge and experience and they are given proven tools by which it is possible to identify, analyse, manage and control the risks associated with technical facilities and their surroundings. Based on the original database of failures and accidents of technical facilities, which also included weaknesses in the area of design, building, construction, testing and commissioning, they were determined the basic categories of risk causes. Through the procedures of advanced risk disciplines, there were developed the tools for working with risks in the monitored stage of the technical facility aimed at ensuring the technical facility safety of the technical facility throughout its time life, namely: Decision Support System; Risk management plan; both in two versions, one for public administration, and the other for the maker (contractor),en
dc.language.isočeštinacze
dc.publisherČVUT v Prazecze
dc.rightsCreative Commons Attribution 4.0 International License
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.titleŘízení rizik procesů spojených se zhotovením technického díla a jeho uvedením do provozucze
dc.typebookcze
dc.typekniha
dc.relation.projectidŘízení rizik a bezpečnost složitých technologických objektů (RIRIZIBE) CZ.02.2.69/0.0/0.0/16 _018/000.
dc.rights.accessopenAccess


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution 4.0 International License
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution 4.0 International License