Show simple item record

Sources of selected indicators of pollution threatening the good status of surface waters in Pečkydc.contributor.advisorNábělková Jana
dc.contributor.authorIvana Novotná
dc.date.accessioned2022-02-08T23:52:03Z
dc.date.available2022-02-08T23:52:03Z
dc.date.issued2022-02-08
dc.identifierKOS-1198094992605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/99658
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je vyhodnocení výskytu a množství vybraných polutantů v zájmovém povodí čistírny odpadních vod (ČOV) v obci Pečky ve Středočeském kraji. Mezi hlavní vybrané polutanty patří těžké kovy, polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) a nutrienty. V zájmovém povodí byly provedeny dvě odběrové kampaně: 1. bezdeštná kampaň na dvou lokalitách ve stokové síti, na přítoku do ČOV a odtoku z ČOV; 2. kampaň za deště – odběr povrchového odtoku na dvou lokalitách v povodí a odběr v dešťové kanalizaci. Byly analyzovány jak kapalné vzorky (odpadní voda, povrchový odtok), tak pevná matrice Výsledky kampaní jsou dále porovnány s údaji nalezenými v literatuře nebo s limity stanovenými v legislativě. Ukázalo se, že zatížení zájmového povodí vybranými polutanty není velké ve srovnání s jinými studiemi. Čistírna odpadních vod vykazuje, až na výjimky, vysoké účinnosti odstraňování vybraných škodlivin. Největším zdrojem nutrientů je odpadní voda. Jako největší zdroj těžkých kovů a PAU v povodí se jeví povrchový odtok z frekventovaných komunikací při srážkové události.cze
dc.description.abstractThe subject of the diploma thesis is the evaluation of the presence and amount of selected pollutants in the catchment area of the wastewater treatment plant (WWTP) in the town of Pečky in the Central Bohemian Region. The main selected pollutants include heavy metals, polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and nutrients. Two sampling campaigns were carried out in the catchment area of interest: 1. a rainless campaign at two localities in the sewerage network, at the inflow to the WWTP and the outflow from the WWTP; 2nd campaign in the rain - abstraction of surface runoff at two localities in the river basin and abstraction in the rain sewer. Both liquid samples (wastewater, surface runoff) and solid matrix were analysed. The results of the campaigns are further compared with data found in the literature or with the limits set in the legislation. It turned out that the load of the catchment area of interest by selected pollutants is not large in comparison with other studies. The wastewater treatment plant shows, with few exceptions, high efficiencies in the removal of selected pollutants. The largest source of nutrients is wastewater. The largest source of heavy metals and PAHs in the river basin appears to be surface runoff from busy roads during a precipitation event.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectprioritní polutantycze
dc.subjecttěžké kovycze
dc.subjectpolycyklické aromatické uhlovodíkycze
dc.subjectnutrientycze
dc.subjectodpadní vodacze
dc.subjectpovrchový odtokcze
dc.subjectpevná matricecze
dc.subjectčistírna odpadních vodcze
dc.subjectpriority pollutantseng
dc.subjectheavy metalseng
dc.subjectpolycyclic aromatic hydrocarbonseng
dc.subjectnutrientseng
dc.subjectwastewatereng
dc.subjectsurface runoffeng
dc.subjectsolid matrixeng
dc.subjectwastewater treatment planteng
dc.titleZdroje vybraných ukazatelů znečištění ohrožujících dobrý stav povrchových vod v Pečkáchcze
dc.titleSources of selected indicators of pollution threatening the good status of surface waters in Pečkyeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeBenáková Andrea
theses.degree.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra zdravotního a ekologického inženýrstvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record