Show simple item record

Development and verification of mixing optimization elements for sludge dewatering and flotation processesdc.contributor.advisorPollert Jaroslav
dc.contributor.authorVadim Strogonov
dc.date.accessioned2022-02-08T23:52:12Z
dc.date.available2022-02-08T23:52:12Z
dc.date.issued2022-02-08
dc.identifierKOS-1198094998405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/99630
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na vývoj a ověření prototypů směšovací a chemické optimalizace v procesech odvodnění a flotace. Nejprve je zpracována literární rešerše týkající se vlastností a klasifikací kalů, konvenčních principů jeho zpracování a mísení s chemikáliemi v potrubních mísičích a také požadavků na upravený kal podle národní a evropské legislativy. Zároveň je nastíněna problematika mikrobublinné flotace. Následně jsou v praktické části pomocí výzkumu a experimentálního vývoje navrženy a ověřeny prototypy statického a dynamického mísiče a optimalizované flotační jednotky pro společnost „AMCON“. Práce popisuje průběh měřící kampaně, CFD simulací proudění v zařízeních a postupného vyvinutí konečných variant prototypů. Dále jsou v práci popsána pilotní testování navržených prototypu. V návaznosti na provedená testování jsou diskutovány a vyhodnoceny výsledky.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis is focused on the development and verification of prototypes of mixing and chemical optimization in dewatering and flotation processes. Firstly, a literature review is compiled concerning the properties and classifications of sludge, conventional principles of its processing and mixing with chemicals in pipeline mixers, as well as the requirements for treated sludge according to national and European legislation. At the same time, the topic of microbubble flotation is outlined. Subsequently, in the practical part, prototypes of static and dynamic mixers and optimized flotation units for the company "AMCON" are designed and verified using research and experimental development. The work describes the course of the measurement campaign, CFD simulations of flow in the equipment and the gradual development of the final variants of prototypes. Furthermore, the pilot tests of the proposed prototypes are described. Following the performed tests, the results are discussed and evaluated.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectkalové hospodářstvícze
dc.subjectodvodnění kalucze
dc.subjectstatický mísičcze
dc.subjectdynamický mísičcze
dc.subjectpotrubní mísičcze
dc.subjectmísení chemikáliícze
dc.subjectmísení kalucze
dc.subjectodvodňovací liscze
dc.subjectflotacecze
dc.subjectDAFcze
dc.subjectmatematické modelovánícze
dc.subjectCFDcze
dc.subjectsludge managementeng
dc.subjectsludge dewateringeng
dc.subjectstatic mixereng
dc.subjectdynamic mixereng
dc.subjectpipe mixereng
dc.subjectchemical mixingeng
dc.subjectsludge mixingeng
dc.subjectdewatering screw presseng
dc.subjectflotationeng
dc.subjectDAFeng
dc.subjectmathematical modelingeng
dc.subjectCFDeng
dc.titleVývoj a ověření prvků optimalizace mísení pro procesy odvodňování kalů a flotacecze
dc.titleDevelopment and verification of mixing optimization elements for sludge dewatering and flotation processeseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeMichálková Lucie
theses.degree.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra zdravotního a ekologického inženýrstvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record