Show simple item record

Evaluation of Trapezius Muscle Loading in Latin American Dancing Using the DATA-LITE Devicedc.contributor.advisorHamouzová Dita
dc.contributor.authorMarkéta Müllerová
dc.date.accessioned2021-10-13T10:52:05Z
dc.date.available2021-10-13T10:52:05Z
dc.date.issued2021-06-08
dc.identifierKOS-881197055005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/97916
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá zatížením m. trapezius u dospělých latinskoamerických tanečníků. Zatížení je hodnoceno pomocí přístroje Data-LITE, povrchového bezdrátového elektromyografu. Kapitola současný stav je věnována anatomii a kineziologii dané problematiky, dále zde jsou popsány souvislosti latinskoamerických tanců. Metodická část obsahuje popis práce s přístrojem Data-LITE, dále také shrnuje vyšetřovací a terapeutické postupy, které jsou následně využité ve speciální části. Speciální část je věnována zpracování záznamů získaných pomocí povrchového EMG u pěti tanečních párů. Dále je tvořena kazuistikami vybraných probandů s následnou terapií. Vyhodnocení EMG snímání, kde je hodnocen jak surový, tak zpracovaný signál jsou uvedeny v kapitole výsledky společně s výsledky terapií jednotlivých probandů. Kapitola výsledky obsahuje také návrh kompenzační jednotky vytvořené dle vyhodnocení naměřených informací.cze
dc.description.abstractThis bachelor's thesis deals with the loading of the trapezius muscle in adult Latin American dancers. The load is measured using the Data-LITE device, a surface wireless Electromyograph system. The chapter on the present situation is aimed at anatomy and kinesiology of the issue, and the describing context of Latin American dancing. The Methodology contains a description of work with the Data-LITE device, it also summarizes the examination and therapeutic methods, which are used in the special part of the thesis. The special part is devoted to the processing of recordings obtained by surface electromyography of five dancing couples. It also consists of case reports of selected probands with subsequent therapy. Evaluation of EMG scanning, with both raw and processed signals evaluated, are presented in the chapter Results, together with the results of therapies of individual probands. The chapter also contains a design of a compensation exercise created according to the evaluation of the obtained information.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectLatinskoamerické tancecze
dc.subjectelektromyografiecze
dc.subjecttrapézový svalcze
dc.subjectlopatkacze
dc.subjectLatin American Dancingeng
dc.subjectElectromyographyeng
dc.subjectTrapezius Muscleeng
dc.subjectScapulaeng
dc.titleHodnocení zatížení m.trapezius v latinskoamerických tancích pomocí přístroje Data- LITEcze
dc.titleEvaluation of Trapezius Muscle Loading in Latin American Dancing Using the DATA-LITE Deviceeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeHájková Simona
theses.degree.disciplineFyzioterapiecze
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeSpecializace ve zdravotnictvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record