Show simple item record

Active technology for space debris removaldc.contributor.advisorBureš Miroslav
dc.contributor.authorMichal Matija
dc.date.accessioned2021-09-01T22:51:57Z
dc.date.available2021-09-01T22:51:57Z
dc.date.issued2021-09-01
dc.identifierKOS-1064879697605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/97078
dc.description.abstractDiplomová práca sa zaoberá problematikou odstraňovania vesmírneho odpadu. Prácu možno rozdeliť do troch častí. Prvá časť je teoretická a popisuje problematiku odstraňovania odpadu, ako napr. generovanie odpadu, Kesslerov syndróm, prevencia vzniku odpadu, detegovanie a sledovanie odpadu. Ďalej sa prvá časť venuje popisu ADR metód a ich porovnaniu. Metódy sú rozdelené do štyroch skupín podľa ich spoločných vlastnosti: drag augmentation systems, contactless methods, tether-based methods a contact removal methods. Následne sú metódy porovnané na základe vhodnosti orbitu, nákladov, technologickej úrovni metód a ich výhod a nevýhod v rámci skupiny. Druhá časť pozostáva z popisu matematických a fyzikálnych vlastností, ktoré je potrebné brať do úvahy pri simuláciách. Pre simuláciu bola zvolená laserová metóda, ktorá je podrobnejšie popísaná. Zároveň sú popísané orbitálne elementy, orbitálna zmena a priblíženie dvoch satelitov. Posledná časť pozostáva z popisu navrhnutej aplikácie pre simuláciu vesmírneho odpadu. Jedná sa o 3D simuláciu pohybu objektov. Užívateľ v rámci aplikácie môže simulovať orbitálnu zmenu zakladajúcu sa na Hohmann transfer, priblíženie prenasledujúceho satelitu a cieľového objektu a deorbitáciu pomocou laserovej metódy. Aplikácia je naprogramovaná v Jave a využíva JavaFX framework pre 3D grafiku a jednotlivé desktopové prvky.cze
dc.description.abstractThe master's thesis deals with the issue of space debris disposal. The thesis can be divided into three parts. The first part is theoretical and describes the issue of debris disposal, such as debris generation, Kessler syndrome, debris mitigation, and how to detect and track debris. Furthermore, the first part deals with a description of ADR methods and their comparison. The methods are divided into four groups according to their common properties: drag augmentation systems, contactless methods, tether-based methods, and contact removal methods. The comparison of methods consists of comparing the suitability of orbit, cost, technological readiness level of methods, and their advantages and disadvantages within the group. The second part consists of a description of the mathematical and physical properties that need to be considered. The laser method was chosen for the simulation, which is described in more detail. At the same time, orbital elements, orbital change, and rendezvous are described. The last part consists of a description of the designed application for space debris simulation. The application is a 3D simulation of the movement of objects. Within the application, the user can simulate an orbital change based on Hohmann transfer, rendezvous of a chaser satellite and a target object, and simulate deorbitation using a laser method. The application is developed in Java and uses the JavaFX framework for 3D graphics and individual desktop elements.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectvesmírny odpadcze
dc.subjectADR metódycze
dc.subjectlaserová vesmírna metódacze
dc.subjectJavaFXcze
dc.subjectspace debriseng
dc.subjectADR methodseng
dc.subjectLaser space-based methodeng
dc.subjectJavaFXeng
dc.titleAktivní technologie řešení kosmického odpaducze
dc.titleActive technology for space debris removaleng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereePour Tomáš
theses.degree.disciplineSoftwarové inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra počítačůcze
theses.degree.programmeOtevřená informatikacze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record