Show simple item record

2020, Winners and Defeateddc.contributor.advisorŠtědroň Bohumír
dc.contributor.authorRichard Dirbák
dc.date.accessioned2021-06-09T22:53:32Z
dc.date.available2021-06-09T22:53:32Z
dc.date.issued2021-06-09
dc.identifierKOS-1065800821305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/94792
dc.description.abstractDiplomová práce se věnuje aktuálnímu tématu dopadu pandemie Covid-19 na světovou eko-nomiku a společnosti. Jejím cílem je specifikovat, jaké měla pandemie následky v ekonomickém a společenském vlivu a tyto následky následně popsat na případech vybra-ných společností. Práce je rozdělena na dvě části, obecnou část a případovou studii. Obecná část seznamuje s dopadem pandemie na ekonomiku různých oblastí a rozřazuje oblasti a spo-lečnosti do kategorií vítězů a poražených roku 2020. V druhé části práce jsou analyzovány jednotlivé společnosti na základě jejich vývoje v roce 2020, jejich finančních výsledků a vý-sledků na akciových trzích a následně je provedena prognóza vývoje společností po ustoupení pandemie. Analyzované společnosti byly vybrány na základě nejlepšího možného popsání od-razu pandemie, aby byly co nejlépe vysvětleny spojitosti ve změnách, které díky pandemii v roce 2020 nastaly. Data jsou explicitně graficky vysvětlena a dána do souvislostí s popisovanou problematikou a predikcí.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis describes the current topic of the impact of the Covid-19 pandemic on the global economy and society. Its aim is to specify the consequences of a pandemic in eco-nomic and social influence and to appear in the following consequences based on the deci-sions of selected companies. The thesis is divided into two parts, a theoretical part and a case study. The theoretical part introduces the impact of the pandemic on the economy of various areas and divides the area and companies into categories of winners and losers in 2020. The second part analyses individual companies based on their development in 2020, their financial results and results in stock markets and subsequently a prognosis of the devel-opment of companies after the end of the pandemic. The company analysed was selected based on the best possible description of the pandemic impact in order to best explain the connections in the changes that occurred due to the 2020 pandemic. The data are explicitly graphically explained and put into context with the described issues and predictions.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectDopad pandemiecze
dc.subjectsvětová ekonomikacze
dc.subjectkoronaviruscze
dc.subjectCovid-19cze
dc.subjectpandemiecze
dc.subjectvítězové 2020cze
dc.subjectpora-žení 2020cze
dc.subjectprognózacze
dc.subjectPandemic impacteng
dc.subjectglobal economyeng
dc.subjectcoronaviruseng
dc.subjectCovid-19eng
dc.subjectpandemiceng
dc.subjectwinners 2020eng
dc.subjectdefeated 2020eng
dc.subjectprognosiseng
dc.title2020, vítězové a poraženícze
dc.title2020, Winners and Defeatedeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeZmatlík Jiří
theses.degree.grantorinstitut ekonomických studiícze
theses.degree.programmeProjektové řízení inovacícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record