Show simple item record

Sensitisation of silicon by thin molecular layers for photovoltaic applicationsdc.contributor.advisorDzurňák Branislav
dc.contributor.authorAnna Pražanová
dc.date.accessioned2021-06-01T22:52:13Z
dc.date.available2021-06-01T22:52:13Z
dc.date.issued2021-06-01
dc.identifierKOS-1064879311705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/94450
dc.description.abstractTato diplomová práce byla věnována nezářivému přenosu energie tzv. senzitizaci křemíku využitím tenkých molekulárních vrstev. Charakterizace a využití senzitizačních procesů by mohlo vést ke snížení tloušťky křemíkových substrátů u solárních článků, a tedy ke snížení celkové ceny fotovoltaických modulů. Nezářivý přenos energie byl sledován na vzorcích deponovaných tenkých vrstev organických barviv z řad heterocyklických sloučenin Rhodaminu 6G a Coumarinu 314, z barviv substituovaných aromatickými uhlovodíky perylenu BASF Lumogen F Red 305. V práci byly srovnány vlastnosti vrstev deponovaných metodou drop-casting a spin-coating. Depozice metodou spin-coating byla dále rozvíjena např. kombinováním s technikou Langmuir-Blodgettové. Výsledkem práce je potvrzení vzniku a zhodnocení nezářivého přenosu energie na připravených vzorcích stanovené dle změřené doby zhášení fluorescence v závislosti na tloušťce deponovaných vrstev.cze
dc.description.abstractThis master’s thesis was devoted to the non-radiative energy transfer called silicon sensitization using thin molecular layers. Characterization and use of sensitization processes could reduce the thickness of silicon substrates in solar cells and, thus, decrease the overall cost of photovoltaic modules. Nonradiative energy transfer was recorded on samples of deposited thin layers of organic dyes from the heterocyclic compounds Rhodamine 6G and Coumarin 314 from substituted aromatic hydrocarbons perylene BASF Lumogen F Red 305. The properties of layers deposited by drop-casting and spin-coating were compared. The spin-coating deposition was further developed, for example, by combining with the Langmuir-Blodgett technique. The work results are the confirmation of the formation and discussion of non-radiative energy transfer on the prepared samples determined according to the measured fluorescence quenching time depending on the thickness of the deposited layers.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectkřemíkcze
dc.subjectsenzitizacecze
dc.subjecttenké vrstvycze
dc.subjectfotovoltaikacze
dc.subjectmolekulární barvivacze
dc.subjectnezářivý přenos energiecze
dc.subjectFRETcze
dc.subjectfluorescencecze
dc.subjectspektroskopiecze
dc.subjectsiliconeng
dc.subjectsensitisationeng
dc.subjectthin layerseng
dc.subjectphotovoltaiceng
dc.subjectmolecular dyeseng
dc.subjectnon-radiative energy transfereng
dc.subjectFRETeng
dc.subjectfluorescenceeng
dc.subjectspectroscopyeng
dc.titleSenzitizace křemíku tenkými molekulárními vrstvami pro využití ve fotovoltaicecze
dc.titleSensitisation of silicon by thin molecular layers for photovoltaic applicationseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeGalář Pavel
theses.degree.disciplineTechnologické systémycze
theses.degree.grantorkatedra elektrotechnologiecze
theses.degree.programmeElektrotechnika, energetika a managementcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record