Show simple item record

Fire resistance of mechanically jointed cross laminated timberdc.contributor.advisorVelebil Lukáš
dc.contributor.authorDiana Vnenková
dc.date.accessioned2021-02-24T11:53:45Z
dc.date.available2021-02-24T11:53:45Z
dc.date.issued2021-02-12
dc.identifierKOS-1084808200105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/93448
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na požární odolnost mechanicky spojovaného křížem vrstveného dřeva. Součástí práce je experiment, který slouží k pozorovací analýze ovlivňujících faktorů mechanicky spojovaného křížem vrstveného dřeva. Mezi hlavní faktory patří vruty, jimi vedené teplo a případné mezery mezi podélnými lamelami první vrstvy. Dalším důležitým bodem bylo vypozorovat vliv vrutu jako přídržného prvku zuhelnatělé vrstvy. V rámci experimentu byly provedeny tři požární zkoušky v malorozměrové peci miniFUR. Zvolené vzorky představovaly třívrstvé a pětivrstvé stěnové panely. První zkouška se týkala třívrstvého panelu, který byl vystaven po dobu 15 min. Druhá zkouška se týkala třívrstvého panelu, který byl vystaven po dobu 30 min. Třetí zkouška řešila dva pětivrstvé vzorky, které byly vystaveny po dobu 60 min. Další částí této práce bylo provést numerický model v programu ANSYS. Numerický model řeší přestup tepla konstrukcí a případný vliv vedeného tepla od vrutu. Pro porovnání průběhu teplot je model řešen validací k experimentu.cze
dc.description.abstractThis work is focused on fire resistance of mechanically jointed cross-laminated timber. Part of the work is an experiment, which is used for observational analysis of influencing factors mechanically jointed cross-laminated timber. The main factors include the mechanically joints, the heat conducted by the mechanically joints and the effect of the gaps between the longitudinal lamellae of the first layer. Another important point was the observation of the effect of the mechanically joint as a holding element of the charring layer. In the experiment, three fire tests were demonstrated in a small furnace miniFUR. The selected samples were three-layer and five-layer wall panels. The first test concerns a three-layer panel that was exposed for 15 minutes. The second test concerns a three-layer panel that was exposed for 30 minutes. The third test dealt with two five-layer samples that were exposed for 60 minutes. Another part of this work was performed by a numerical model in the ANSYS program. The numerical model solves the heat transfer of structures and the possible influence of conducted heat from the mechanically joint. To compare the course of temperatures, the model is solved by validation for the experiment.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectKřížem vrstvené dřevocze
dc.subjectPožární odolnostcze
dc.subjectCLTcze
dc.subjectPožárcze
dc.subjectRychlost zuhelnatěnícze
dc.subjectCross laminated timbereng
dc.subjectFire resistanceeng
dc.subjectCLTeng
dc.subjectFireeng
dc.subjectCharring rateeng
dc.subjectMechanically jointeng
dc.titlePožární odolnost mechanicky spojovaného křížem vrstveného dřevacze
dc.titleFire resistance of mechanically jointed cross laminated timbereng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeCharvátová Magdaléna
theses.degree.disciplineIntegrální bezpečnost stavebcze
theses.degree.grantorkatedra ocelových a dřevěných konstrukcícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record