Show simple item record

Establishment of the method of railway vehicle components system integration to achieve the optimal environment in the vehicle‘s interiordc.contributor.advisorRus Ladislav
dc.contributor.authorLukáš Málek
dc.date.accessioned2021-02-02T00:41:38Z
dc.date.available2021-02-02T00:41:38Z
dc.date.issued2021-01-23
dc.identifierKOS-449028545405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/92956
dc.description.abstractCílem této práce je sestavení metodiky systémové integrace komponent návrhu kolejového vozidla k docílení optimálního prostředí v jeho interiéru. Základní filozofií metodiky je synergie systému ČLOVĚK – VOZIDLO – PROSTŘEDÍ, která zohledňuje vzájemnou provázanost systému na úrovni studovaných vlivů. Metodika vede ke komplexnímu porozumnění návrhu kolejového vozidla s ohledem na lidský faktor. Různé pozice rozmístění lidského faktoru v prostoru návrhu interiéru vozidla jsou příčinou odlišného vnímání působících vlivů prostředí, jako jsou hluk, vibrace, světlo a teplo. Metodika vyhodnocuje celkové komplexní řešení systémového návrhu vozidla. Teoretická část práce připravuje čtenáři základní znalosti o funkčních částech metodiky a matematickém vyjádření. Praktická část dizertační práce provází sestavením metodiky na příkladu systémového návrhu vozidla. Fyzikálně odlišná prostředí zvuku, vibrací, světla a tepla lze ve vztahu k vnímání člověka popisovat na jejich energetické úrovni jako elektromagnetické a mechanické energie vlnění. Metodika navrhuje optimalizační parametry jako je poloha, směr, intenzita, frekvence a expozice. Metodika navrhuje sestavení přenosových cest mezi lidským faktorem (dále jen pozorovatelem) a systémovým zdrojem hluku, vibrací, světla nebo tepla. Přenosová cesta mezi pozorovatelem a zdrojem představuje informační vztah o toku intenzity, frekvence a expozice. Je navrženo informační pravidlo metodiky o záznamu informace, jsou zavedeny pravidla sestavení přenosových cest a jsou stanoveny kritéria optimalizace. Výsledkem je hladina stresu pozorovatele jako odezva na podmínky okolního prostředí. Metodika zavádí systémové prvky vozidla jako tzv. kritické komponenty, jejichž specifické energetické charakteristiky nejvíce ovlivňují výslednou hladinu stresu pozorovatele. V závěru je návrh metodiky diskutována použitelnost, efektivita, přínos a náměty na vylepšení.cze
dc.description.abstractThe aim of this thesis is the methodological compilation of system of the railway vehicle components integration in relation to achieve an optimal environment in its interior. The basic philosophy of the methodology is the synergy system HUMAN – VEHICLE – ENVIRONMENT, that respects the interrelation at the studied influence level. The methodology leads to the comprehensive understanding of the railway vehicle design considering the human factor. Different positions of human factor in the design environemnt of railway vehicle interior are the reasons of different perception of environmental effects such as noise, vibrations, light and heat. The methodology evaluates the overall complex solution of the railway vehicle system design. The theoretical part introduce to readers the basic knowledge about functional parts of methodology and mathematical expression. The practical part of the thesis accompanies the compilation of the methodology on the example of the system design of the vehicle. It has been investigated that physically different environments of sound, vibration, light and heat can be described in relation to human perception at their energy level as electromagnetic and mechanical energy of waves. The methodology proposes optimization parameters such as position, direction, intensity, frequency and exposure. The methodology proposes the construction of transmission paths between the human factor (hereinafter referred to as the observer) and the system source of noise, vibration, light or heat. The transmission path between the observer and the source represents an information relationship about the flow of intensity, frequency and exposure. An information rule of the methodology for recording information is proposed, rules for the construction of transmission paths are introduced and optimization criteria are set. The result is the observer's stress level in response to environmental conditions. The methodology introduces the system elements of the vehicle as the so-called critical components, whose specific energy characteristics most influence the resulting stress level of the observer. In the end is the proposal of the method discussed in relation with usability, effectivity, benefits and topic to improvements. At the end, the proposed methodology discusses the applicability, effectiveness, benefits and suggestions for improvement.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectzvukcze
dc.subjectzrychlenícze
dc.subjectsvětlocze
dc.subjectteplocze
dc.subjectpohodacze
dc.subjectkomfortcze
dc.subjectmetodikacze
dc.subjectkolejové vozidlocze
dc.subjectudržitelnostcze
dc.subjectsystémová integracecze
dc.subjectergonomiecze
dc.subjectbiologiecze
dc.subjectvýkoncze
dc.subjectintenzitacze
dc.subjectfrekvencecze
dc.subjectpolohacze
dc.subjectorientacecze
dc.subjectpřenosové funkcecze
dc.subjectoptimalizacecze
dc.subjectdesigncze
dc.subjectsoundeng
dc.subjectaccelerationeng
dc.subjectlighteng
dc.subjectheateng
dc.subjectcomforteng
dc.subjectmethodologyeng
dc.subjectrolling stockeng
dc.subjectsustainabilityeng
dc.subjectsystem integrationeng
dc.subjectergonomicseng
dc.subjectbiologyeng
dc.subjectperformanceeng
dc.subjectintensityeng
dc.subjectfrequencyeng
dc.subjectpositioneng
dc.subjectorientationeng
dc.subjecttransmission functioneng
dc.subjectoptimizationeng
dc.subjectdesigneng
dc.titleStanovení metodiky systémové integrace komponent kolejového vozidla k docílení optimálního prostředí v jeho interiérucze
dc.titleEstablishment of the method of railway vehicle components system integration to achieve the optimal environment in the vehicle‘s interioreng
dc.typedisertační prácecze
dc.typedoctoral thesiseng
dc.contributor.refereeHeller Petr
theses.degree.disciplineDopravní stroje a zařízenícze
theses.degree.grantorústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidelcze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record