Show simple item record

Smart home communication gateway



dc.contributor.advisorJaníček Vladimír
dc.contributor.authorVlastimil Lhotecký
dc.date.accessioned2021-01-26T23:51:46Z
dc.date.available2021-01-26T23:51:46Z
dc.date.issued2021-01-26
dc.identifierKOS-1206162833605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/92801
dc.description.abstractV této práci se zabývám návrhem a realizací univerzální komunikační brány, která by mohla sloužit jako ústředna chytré domácnosti umožňující integrovat co nejvíce běžně dostupných Smart Home produktů bez ohledu na výrobce či pro-duktovou řadu. Brána bude založena na open-source projektech (GNU/Linux, Home Assistant, NodeRED aj.) a koncipována jako kompletní produkt připra-vený k nasazení. S koncovými zařízeními bude možné komunikovat pomocí tech-nologií Bluetooth, Zigbee, Wi-Fi, RF 433MHz a GSM. Kromě řady bezdrátových komunikačních rozhraní obsahuje brána i něko-lik senzorů pro měření nejčastěji požadovaných parametrů prostředí. Pro komuni-kaci s domácí sítí a potažmo internetem je použito Ethernetové rozhraní, které zároveň zajišťuje napájení brány. Přenos dat je realizován protokolem MQTT a konfigurace pomocí webového rozhraní. Během práce jsem se seznámil s konceptem Smart Home a technologiemi používanými v této oblasti, na základě poznatků navrhl, realizoval a otestoval za-řízení po HW i SW stránce a porovnal výsledek s komerčními alternativami do-stupnými na trhu.cze
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to design and create a universal communication gateway that could serve as a Smart Home hub, allowing integration of various commonly available Smart Home products regardless of their manufacturer or product line. The gateway will be based on open-source projects (GNU/Linux, Home Assistant, NodeRED etc.) and is intended to be a complete product ready for deployment. End devices will be able to connect to the gateway using Bluetooth, Zigbee, Wi-Fi, RF 433Mhz and GSM. Besides the wireless communication interfaces, the gateway includes a few sensors for measuring the most commonly requested environmental parameters. An Ethernet interface is used for local network and internet connection as well as to provide the gateway with power. Data transfer is realized using the MQTT protocol, while a web interface is used for configuration. Over the course of this thesis, I have familiarized myself with the concept of Smart Home and technologies currently used in this area. Based on my find-ings, I have designed and implement the gateway from both HW and SW stand-point and compared my end result with alternatives available on the market.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectchytrá domácnostcze
dc.subjectdomovní automatizacecze
dc.subjectinternet věcícze
dc.subjectkomunikační bránacze
dc.subjectMQTTcze
dc.subjectWi-Ficze
dc.subjectZigbeecze
dc.subjectBluetoothcze
dc.subjectHome Assistantcze
dc.subjectNode-REDcze
dc.subjectOpenHABcze
dc.subjectRaspberry Picze
dc.subjectopen-sourcecze
dc.subjectústřednacze
dc.subjectGSMcze
dc.subjectRF 433 Mhzcze
dc.subjectGNU/Linuxcze
dc.subjectsmart homeeng
dc.subjecthome automationeng
dc.subjectinternet of thingseng
dc.subjectopen-sourceeng
dc.subjectcommunication gatewayeng
dc.subjectMQTTeng
dc.subjectWi-Fieng
dc.subjectZigbeeeng
dc.subjectBluetootheng
dc.subjectHome Assistanteng
dc.subjectNode-REDeng
dc.subjectOpenHABeng
dc.subjectRaspberry Pieng
dc.subjectSmart Home hubeng
dc.subjectGSMeng
dc.subjectRF 433 Mhzeng
dc.subjectGNU/Linuxeng
dc.titleKomunikační brána pro smart homecze
dc.titleSmart home communication gatewayeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeStraka Tomáš
theses.degree.grantorkatedra měřenícze
theses.degree.programmeInteligentní budovycze


Files in this item




This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record