Show simple item record

Evacuation of the Population during Non-military Crisis Forest Firedc.contributor.advisorŠafr Gustav
dc.contributor.authorLucie Čermáková
dc.date.accessioned2020-11-06T08:54:08Z
dc.date.available2020-11-06T08:54:08Z
dc.date.issued2020-06-16
dc.identifierKOS-960524649305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/91824
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na modelaci evakuace osob části ORP Chomutov při nevojenské krizové situaci lesní požár a analýzu zhodnocení připravenosti orgánů státní správy, územní samosprávy, právnických, podnikajících fyzických osob a obyvatel na provedení evakuace. V současném stavu je podrobně rozebrána legislativa a dokumenty vztahující se k evakuaci osob. Pro lepší orientaci a pochopení tématu jsem vysvětlila základní pojmy důležité pro probíranou problematiku. Dále se v teoretické části zabývám obecně problematikou evakuace obyvatelstva při nevojenských krizových situacích. V práci se zároveň zmiňuji o problematice lesních požárů na území České republiky i zahraničí a snažím se osvětlit, jak lesní požáry ohrožují životy a zdraví lidí. Kapitoly jsou doplněné doporučenými zásadami chování o pohybu v lese a při vyhlášení evakuace. V praktické části je analyzován charakter oblasti, z něhož následně vyplývá řešení modelové situace evakuace obyvatelstva z vybraného území ohroženého lesním požárem. Ke zhodnocení připravenosti orgánů státní správy, územní samosprávy, právnických a podnikajících fyzických osob a obyvatel na provedení evakuace přispěla SWOT analýza, která hodnotí stávající situaci vztahující se k probírané problematice na území ORP Chomutov. Ačkoli Analýza rizik Havarijního plánu Ústeckého kraje části ORP Chomutov nepředpokládá vznik lesního požáru na území ORP Chomutov, diplomová práce dokazuje, že riziko na tomto území existuje. Připravenost orgánů státní správy, územní samosprávy, právnických a podnikajících fyzických osob a obyvatel na provedení evakuace lze hodnotit díky terénním šetřením a prostudovaným materiálům za nedostačující.cze
dc.description.abstractThe Diploma thesis addresses a model evacuation of persons of the territory of ORP, Chomutov in a non-military emergency of a forest fire, and it assesses the preparedness of state administration bodies, territorial municipalities, legal entities, business persons and citizens to perform the evacuation. The chapter "current state" describes in detail the legislation and documents related to an evacuation of persons. To better understand the topic, I present basic terms important for this field. The theoretical part furthermore addresses a general issue of evacuation of citizens in non-military emergencies. The work also mentions the forest fires in the territory of the Czech Republic and abroad, and how forest fires threaten lives and health of people. The sections are supplemented by recommended principles of movement in a forest and within an evacuation. The practical section analyses the character of the area, subsequently resulting in the solution of the model evacuation of citizens from a selected area endangered by a forest fire. To asses the preparedness of the state administration bodies, territorial municipalities, legal entities, business persons, and citizens to perform the evacuation, I used a SWOT analysis evaluating the given situation related to this issue in the territory of ORP Chomutov. Even though the Risk Analysis of the Emergency plan of Ústí nad Labem region, the territory of ORP Chomutov, does not expect any occurrence of a forest fire in the given territory, the diploma thesis proves that such risk exists in this territory. The preparedness of state administration bodies, territorial bodies, legal entities, business persons, and citizens to perform the evacuation may be considered, on the basis of field surveys and studied materials, as insufficient.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectOchrana obyvatelstvacze
dc.subjectkrizová situacecze
dc.subjectlesní požárcze
dc.subjectevakuacecze
dc.subjectrizikocze
dc.subjectPopulation protectioneng
dc.subjectnon-military crisiseng
dc.subjectforest fireeng
dc.subjectevacuationeng
dc.subjectriskeng
dc.titleEvakuace obyvatelstva při nevojenské krizové situaci lesní požárcze
dc.titleEvacuation of the Population during Non-military Crisis Forest Fireeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeKarda Ladislav
theses.degree.disciplineCivilní nouzové plánovánícze
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeOchrana obyvatelstvacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record