Show simple item record

Analysis of availability of local railway lines in the region of NovýJičín for mobile technology used by the basic components of IZS with connection to solution of emergency events.dc.contributor.advisorMildorf René
dc.contributor.authorJosef Dorčák
dc.date.accessioned2020-10-15T20:55:33Z
dc.date.available2020-10-15T20:55:33Z
dc.date.issued2019-06-25
dc.identifierKOS-858729417705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/91350
dc.description.abstractAbstrakt Diplomová práce je věnována analýze dostupnosti lokálních železničních tratí okresu Nový Jičín pro mobilní techniku užívanou základními složkami Integrovaného záchranného systému. Teoretická část obsahuje historii železniční dopravy, základní pojmy vztahující se k železniční dopravě, kategorie železničních drah a jejich značení. Dále se zabývá popisem lokálních železničních tratí okresu Nový Jičín a samotného okresu z pohledu rozmístění základních složek Integrovaného záchranného systému. V praktické části diplomové práce je provedeno zmapování všech lokálních železničních tratí okresu a určení jejich dostupných, podmíněně dostupných, nedostupných úseků a přístupů k nim. Na základě dosažených výsledků jsou vytvořeny karty železnice určené pro záchranné složky, které je budou využívat pro zefektivnění příjezdu na místo mimořádné událost na trati. Druhou částí praktické části práce je analýza zájmových tratí pomocí metody mapování nebezpečí, která byla pro potřeby práce upravena. Výstupy z mapování železničních tratí a mapování nebezpečí jsou následně porovnány. Porovnáním výstupů z obou metod jsou stanovena nejvíce nebezpečná místa tratí, pro která jsou navržena opatření pro případ vzniku mimořádné události.cze
dc.description.abstractAbstract This master's thesis addresses the analysis of accessibility of local railway lines of Nový Jičín district for mobile equipment used by emergency services of the Integrated Rescue System. The theoretical part covers the history of rail transport, basic terms related to rail transport, categories of railways and their markings. It also deals with the description of local railway lines of the Nový Jičín district and the district itself from the deployment of the emergency services of the Integrated Rescue System point of view. The practical part of the thesis covers mapping of all local railway lines of the district and the determination of their accessible, conditionally accessible, inaccessible sections and approaches to these sections. Based on the results achieved, Emergency Response Intervention Cards are created for rescue services, which will use these for more effective arrival to the emergency site on the railway line. The second part of this practical thesis contains the analysis of interest routes using the method of danger mapping, which was adjusted for the needs of this work. The outcomes from the railway track mapping and risk mapping are then compared. By comparing the outputs from both these methods, the most dangerous locations of the railway lines are determined, for which measures are proposed in case of an emergency.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectDostupnost železničních tratícze
dc.subjectmapování nebezpečícze
dc.subjectnebezpečná místa na železnicíchcze
dc.subjectnebezpečícze
dc.subjectželeznicecze
dc.subjectIntegrovaný záchranný systémcze
dc.subjectAvailability of railway lineseng
dc.subjectdanger mappingeng
dc.subjectdangerous locations on railwayseng
dc.subjectdangereng
dc.subjectrailwayeng
dc.subjectIntegrated Rescue Systemeng
dc.titleAnalýza dostupnosti lokálních železničních tratí na území okresu Nový Jičín pro mobilní techniku užívanou základními složkami IZS s vazbou na řešení mimořádných událostí.cze
dc.titleAnalysis of availability of local railway lines in the region of NovýJičín for mobile technology used by the basic components of IZS with connection to solution of emergency events.eng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeŠafr Gustav
theses.degree.disciplineCivilní nouzové plánovánícze
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeOchrana obyvatelstvacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record