Show simple item record

Reliability of Existing Concrete Structuresdc.contributor.advisorMarková Jana
dc.contributor.authorVladislav Bureš
dc.date.accessioned2020-09-24T13:19:13Z
dc.date.available2020-09-24T13:19:13Z
dc.date.issued2020-06-25
dc.identifierKOS-413415969505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/90911
dc.description.abstractPředkládaná dizertační práce je zaměřena na hodnocení spolehlivosti jednotlivých konstrukčních prvků existujících železobetonových staveb, se zvláštním zaměřením na průmyslové skeletové stavby. Tyto stavby, z nichž nejstarší byly postaveny začátkem 20. století, byly v minulosti navrženy a realizovány podle různých, dnes již překonaných stavebních předpisů a norem. Při projektové přípravě nevyhnutelných oprav, rekonstrukcí a přestaveb těchto staveb je podle dnešních předpisů nutno tyto stavby posuzovat podle aktuálně platných norem ze soustavy tzv. eurokódů. To často naráží na problémy plynoucí z toho, že existující stavby v mnoha případech požadavkům aktuálně platných norem nevyhovují. Úkolem práce tedy je, analyzovat jednotlivé železobetonové konstrukční prvky, navržené podle různých historických návrhových předpisů, z hlediska dnešních požadavků na spolehlivost nosných stavebních konstrukcí a zmapovat alespoň přibližně úroveň jejich spolehlivosti. Okrajově se práce dotýká dalších problémů, spojených s hodnocením existujících betonových konstrukcí – s otázkami zadávání a provádění stavebně-technických průzkumů, s otázkami vyhodnocování zkoušek pevnosti materiálů prováděných v rámci stavebně-technických průzkumů a s otázkami kontrol železobetonových konstrukcí pozemních staveb.cze
dc.description.abstractThe presented work is focused on the evaluation of reliability of individual structural elements of existing reinforced concrete structures, with a special focus on industrial skeleton structures. These buildings, the oldest of which have been built at the beginning of the 20th century, were designed and built in the past according to various, now surpassed building regulations and standards. In the design preparation of necessary repairs, reconstructions and redevelopments of these structures, according to today's regulations, these have to be assessed according to currently valid standards from the system of so-called Eurocodes. Many issues result from the fact that existing buildings do not comply with many important requirements of currently valid standards. The task of the thesis is therefore to analyze particular reinforced concrete structural elements, designed according to various historical design regulations, in the perspective of today's requirements for the reliability of load-bearing building structures and to map (at least approximately) the level of their reliability. Marginally, the thesis involves other problems related to evaluation of existing concrete structures - the questions of commissioning and execution of structural engineering surveys, the questions of evaluation of tests of material strength carried out in the framework of structural engineering surveys and questions of checks of reinforced concrete structures.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectExistující železobetonové konstrukcecze
dc.subjectspolehlivostcze
dc.subjecthodnocení konstrukcícze
dc.subjectExisting concrete structureseng
dc.subjectreliabilityeng
dc.subjectassessment of structureseng
dc.titleSpolehlivost existujících železobetonových konstrukcícze
dc.titleReliability of Existing Concrete Structureseng
dc.typedisertační prácecze
dc.typedoctoral thesiseng
dc.contributor.refereePukl Radomír
theses.degree.disciplineTeorie konstrukcícze
theses.degree.grantoroddělení spolehlivosti konstrukcícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record