Show simple item record

Determination of the appropriate variant of the production strategy based on the financial plan at Kaletechdc.contributor.advisorFreiberg František
dc.contributor.authorJan Kaše
dc.date.accessioned2020-09-04T14:01:45Z
dc.date.available2020-09-04T14:01:45Z
dc.date.issued2020-09-03
dc.identifierKOS-985499451605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/90382
dc.description.abstractV této práci řeším určení vhodné produkční strategie v divizi výroby ve společnosti Kaletech s.r.o. s ohledem na její finanční výsledky. V teoretické části práce se zabývám popisem strategie, metodikou tvorby rozpočtů a kalkulací. Dále popisem přístupů ke tvorbě ceny a způsobů jejího stanovení. Na konci teoretické části popisuji citlivostní analýzu, finanční controlling a jeho nástroje. V praktické části popisuji prostředí společnosti, jej hlavní činnosti a možnosti průmyslového lepení. Věnuji se popisu divize výroby, její fungování v minulých letech a popisem cílů a očekávání do budoucna. Následně stanovuji provozní rozpočet výroby, hodinové nákladové sazby a pro modely jednotlivých strategií tvořím finanční plán, s východiskem v podobě plánovaného výkazu zisku a ztrát a plánovaného Cash Flow. Následně porovnávám výkonnost modelů, a pro výkonnější z nich provádím citlivostní analýzu a sestavuji systém finančního controllingu.cze
dc.description.abstractIn Master’s thesis I solve the determination of a suitable production strategy in the production division in the company Kaletech s.r.o., according to its financial results. In the theoretical part of the work I deal with the description of strategy, budgeting, and calculations. Furthermore, a description of price creation and methods of its determination. In the end of the theoretical part I describe financial controlling and its tools. In practice I describe the environment of the company, its main activities, and the possibilities of industrial gluing. I describe the production division, its operation in recent years and describe the goals and expectations for the future. Subsequently, I determine the budget of production, hourly cost rates and for the models of individual strategies I create a financial plan, based on the planned profit and loss statement and the planned Cash Flow. Subsequently, I compare the performance of models and for more efficient I perform sensitivity analysis and compile a system of financial controlling.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectrozpočetcze
dc.subjectcenacze
dc.subjectkalkulacecze
dc.subjectcashflowcze
dc.subjectprůmyslové lepenícze
dc.subjectfinanční controllingcze
dc.subjectstrategiecze
dc.subjectbudgeteng
dc.subjectpriceeng
dc.subjectcalculationeng
dc.subjectcashfloweng
dc.subjectindustrial gluingeng
dc.subjectfinancial controllingeng
dc.subjectstrategyeng
dc.titleUrčení vhodné varianty produkční strategie na základě finančního plánu ve společnosti Kaletechcze
dc.titleDetermination of the appropriate variant of the production strategy based on the financial plan at Kaletecheng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeMacháčková Lucie
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika podnikucze
theses.degree.grantorústav řízení a ekonomiky podnikucze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record