Show simple item record

The development of print thin-walled construction by DMLS technologydc.contributor.advisorHerman Aleš
dc.contributor.authorVojtěch Balcárek
dc.date.accessioned2020-08-20T22:52:28Z
dc.date.available2020-08-20T22:52:28Z
dc.date.issued2020-08-20
dc.identifierKOS-985499458805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/89583
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou 3D tisku tenkostěnných kovových konstrukcí zhotovených za pomoci aditivní technologie Direct Metal Laser Sintering. Kromě DMLS jsou v práci popsané i jiné technologie a zmapovaný vývoj aditivních technologií obecně. Cílem je najít optimální tiskovou strategii pro tisk tenkostěnných vzorků. Za tímto účelem jsou navrženy zkušební vzorky z korozivzdorné oceli AISI 316L. Tyto vzorky se tisknou čtyřmi různými tiskovými strategiemi, speciálně vybranými pro tenkostěnné konstrukce. Každá ze strategií má přesně dané tiskové parametry. Vzorky jsou určené pro zkoušku tahem, která prozradí mechanické vlastnosti jednotlivých vzorků. Vedle zkoušky tahem jsou vzorky navíc podrobeny numerickým simulacím, které zobrazí napětí a deformační posuv ve vzorcích. Na základě zjištěných výsledků jsou vzorky porovnány s parametry, které udává výrobce kovového prášku. Hlavní však je porovnání tiskových strategií vzájemně mezi sebou. Výsledky ze simulačního softwaru jsou velice vyrovnané, a proto se rozhoduje na základě výsledků z tahové zkoušky.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the issue of 3D printing of thin-walled metal constructions made be using the additive technology Direct Metal Laser Sintering. In addition to DMLS, other technologies and mapped development of additive technologies in general, are described in the work. The goal is to find the optimal printing strategy for printing thin-walled constructions. For this purpose, test samples made of AISI 316L stainless steel were designed. These samples are printed with four different printing strategies, specially selected for thin-walled constructions. Each of the strategies has precisely given printing parameters. The samples are intended for tensile testing, which reveals the mechanical properties of individual samples. In addition to the tensile test, the samples are subjected to numerical simulations that show stress and displacements. Based on the results, the samples are compared with the parameters specified by the metal powder manufacturer. The main thing, however, is to compare printing strategies with each other. The results from the simulation software are very balanced, and therefore it is decided based on the results from the tensile test.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectaditivní technologiecze
dc.subjectDMLScze
dc.subjecttenkostěnné konstrukcecze
dc.subjectzkouška tahemcze
dc.subjectnumerické simulacecze
dc.subjectadditive technologyeng
dc.subjectDMLSeng
dc.subjectthin-walled constructioneng
dc.subjecttensile testeng
dc.subjectnumerical simulationeng
dc.titleVývoj technologie DMLS tisku tenkostěnných konstrukcícze
dc.titleThe development of print thin-walled construction by DMLS technologyeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeZikmund Petr
theses.degree.disciplineVýrobní a materiálové inženýrstvícze
theses.degree.grantorústav strojírenské technologiecze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record