Show simple item record

Fire Safety Design of the Apartment House Nuselskadc.contributor.advisorPokorný Marek
dc.contributor.authorMykyta Radchuk
dc.date.accessioned2020-07-01T22:51:30Z
dc.date.available2020-07-01T22:51:30Z
dc.date.issued2020-07-01
dc.identifierKOS-695600054105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/89093
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá požárním řešením bytového domu v ulici Nuselská v Praze. Jde o novostavbu, jejíž stavebně technické, technologické a architektonické podklady byly zpracovány studentkou Annou Synkovou v atelieru ATV4 na katedře architektury ČVUT v Praze v roce 2013. Následně byly předány prostřednictvím katedry konstrukcí pozemních staveb ke zpracování dalších stupňů projektovaní. Rozsah části požárního řešení proběhne v souhlasu s vyhláškou č.246/2001 Sb. o požární prevenci za základě platných českých národních norem a platných technických listů uvedených v příslušné části závěrečné práce. Zvláštní částí bakalářské práce je revize stavební časti řešeného objektu. V ní budou uvedeny změny a doplnění stavby, které by v praxi po projektantovi stavební části byly vyžadovány požárním specialistou. Všechny změny a doplnění budou popsané a zdůvodněné v části II Stavební revizi objektu a zakreslené ve výkresech jednotlivých půdorysů v části III Požárně bezpečnostního řešení.cze
dc.description.abstractThe bachelor's thesis deals with the fire safety solution of an apartment building in Nuselská Street in Prague. It is a new building whose construction, technical, technological and architectural documents were prepared by student Anna Synková in the ATV4 studio at the Department of Architecture CTU in Prague in 2013. Subsequently handed over through the Department of Civil Engineering to process further stages of design. The scope of part of the fire solution will be processed in compliance with Decree No. 246/2001 Coll. about fire prevention on basis of valid Czech Standards and valid technical sheets listed in the relevant part of the final thesis. A separated part of the bachelor's thesis is the revision of the construction part of the object. It will list the changes and additions to the building that would be required in practice from a fire specialist to the designer of the building part. All changes and additions will be described and justified in Part II Construction revision of the building and drawn in the drawings of individual floor plans in Part III Fire Safety Solutions.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectPožární bezpečnostcze
dc.subjectmultifunkční důmcze
dc.subjectbytový důmcze
dc.subjecthromadná garážcze
dc.subjecthromadný zakladačový systémcze
dc.subjectnucené větránícze
dc.subjectelektrická požární signalizacecze
dc.subjectsamočinné odvětrávací zařízenícze
dc.subjectmlhové samočinné stabilní hasičský zařízenícze
dc.subjectvnitřní zásahové cestycze
dc.subjectFire safetyeng
dc.subjectmultifunctional buildingeng
dc.subjectapartment buildingeng
dc.subjectmass garageeng
dc.subjectmass stacking systemeng
dc.subjectforced ventilationeng
dc.subjectelectric fire alarmeng
dc.subjectautomatic ventilation equipmenteng
dc.subjectfog automatic stable fire extinguishing equipmenteng
dc.subjectinternal emergency routeseng
dc.titlePožární řešení bytového domu Nuselskácze
dc.titleFire Safety Design of the Apartment House Nuselskaeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeFürst Richard
theses.degree.disciplinePožární bezpečnost stavebcze
theses.degree.grantorkatedra konstrukcí pozemních stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record