Show simple item record

Marketing Behavior of Generation X, Y, Z with Respect to Sustainable Development



dc.contributor.advisorJirkovská Blanka
dc.contributor.authorNatálie Lesse
dc.date.accessioned2020-06-14T10:39:50Z
dc.date.available2020-06-14T10:39:50Z
dc.date.issued2020-06-14
dc.identifierKOS-878590307105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/87934
dc.description.abstractPředmětem bakalářské práce je teoretické a empirické zmapování marketingového chování tří generací X, Y a Z v oblasti trvale udržitelného rozvoje. Cílem práce je prozkoumat a analyzovat možné shody i odlišnosti v chování a přístupu jednotlivých generací z hlediska trvale udržitelného rozvoje při nákupu i v obecném pojetí. Teoretická část se věnuje marketingovým strategiím vycházejících z marketingového mixu, dále trvale udržitelnému rozvoji a generacím X, Y a Z. Praktická část je následně zaměřena na jednotlivé generace a jejich postoje, vnímání a rozdílnosti v přístupu k udržitelným značkám a produktům. Pro naplnění cíle práce byl proveden výzkum na základě kvantitativního dotazníkového šetření. Snahou bylo prozkoumat výzkumné předpoklady vyplývající ze zpracované teorie a některé části poté porovnat s americkou studií, zaměřenou na toto téma.cze
dc.description.abstractThe subject of the bachelor thesis is the theoretical and empirical mapping of the marketing behavior of three generations X, Y and Z in the field of sustainable development. The aim of this work is to explore and analyze possible similarities and differences in the behavior and approach of individual generations in terms of sustainable development in purchasing and in general. The theoretical part deals with marketing strategies based on the marketing mix, sustainable development and generations X, Y and Z. The practical part is then focused on individual generations and their attitudes, perceptions and differences in approach to sustainable brands and products. Research was conducted on the basis of a quantitative questionnaire survey to fulfill the aim of the work. The aim was to examine the research assumptions arising from the theory and then compare some parts with an American study, focused on this topic.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectmarketingcze
dc.subjectstrategiecze
dc.subjectmarketingové strategiecze
dc.subjectmarketingové chovánícze
dc.subjecttrvale udržitelný rozvojcze
dc.subjectudržitelnostcze
dc.subjectgenerace Xcze
dc.subjectgenerace Ycze
dc.subjectgenerace Zcze
dc.subjectMarketingeng
dc.subjectStrategieseng
dc.subjectMarketing strategieseng
dc.subjectMarketing behavioreng
dc.subjectSustainable developmenteng
dc.subjectSustainabilityeng
dc.subjectGeneration Xeng
dc.subjectGeneration Yeng
dc.subjectGeneration Zeng
dc.titleMarketingové chování generací X, Y, Z z hlediska trvale udržitelného rozvojecze
dc.titleMarketing Behavior of Generation X, Y, Z with Respect to Sustainable Developmenteng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeKrálová Petra
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika průmyslového podnikucze
theses.degree.grantoroddělení pedagogických a psychologických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item





This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record