Show simple item record

Optimization of the tender documentation according to Act 134/2016 Coll.

dc.contributor.advisorMertlová Olga
dc.contributor.authorMichaela Mikulecká
dc.date.accessioned2020-06-11T14:36:13Z
dc.date.available2020-06-11T14:36:13Z
dc.date.issued2020-06-11
dc.identifierKOS-986690925205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/87878
dc.description.abstractObsahem této práce je problematika zadávání veřejných zakázek se zaměřením na zakázky malého rozsahu. Prostor je věnován jejich uveřejňování a následně chybám, kterých se zadavatelé při zadávání dopouštějí. Následně jsou v práci uvedeny praktické zkušenosti se zadáváním veřejných zakázek malého rozsahu z pohledu zadavatelů a na základě pozorování vyhodnocení aktuální podoby zadávací dokumentace. Praktická část práce se dále věnuje samotné optimalizace zadávací dokumentace vytvořením jednotného formuláře pro její vypracování. Na tento bod dále navazuje tvorba kontrolních listů. V závěru jsou vytvořené dokumenty prověřeny jejich použitím v praxi.cze
dc.description.abstractThe content of this work is the issue of public procurement with a focus on a small-scale contracts. The scope is focused to their publication and subsequently to the mistakes made by contracting authorities while applying. Subsequently, the thesis presents practical experience with the award of the small-scale public contracts from the perspective of the contracting authorities and based on the observation of the evaluation of the current form of tender documentation. The practical part of the thesis is also devoted to the optimization of the tender documentation by the creation of the uniform form for its elaboration. This section is followed by the creation of inspection sheets. In the end created documents are checked by their use in practice.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectVeřejná zakázkacze
dc.subjectZákon o zadávání veřejných zakázekcze
dc.subjectVěstník veřejných zakázekcze
dc.subjectMinisterstvo pro místní rozvoj ČRcze
dc.subjectKontrolní orgánycze
dc.subjectZadávací dokumentacecze
dc.subjectInterní směrnicecze
dc.subjectKontrolní listcze
dc.subjectPublic Procurementseng
dc.subjectPublic Procurement Acteng
dc.subjectPublic Procurement Bulletineng
dc.subjectThe Ministry of Regional Development of the Czech Republiceng
dc.subjectInspection bodieseng
dc.subjectTender Documentationeng
dc.subjectInternal Directiveeng
dc.subjectInspection Sheeteng
dc.titleOptimalizace požadavků na formu zadávací dokumentace dle zákona 134/2016 Sb.cze
dc.titleOptimization of the tender documentation according to Act 134/2016 Coll.eng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.contributor.refereeSedláčková Miroslava
theses.degree.disciplineLogistika a řízení dopravních procesůcze
theses.degree.grantorústav logistiky a managementu dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record