Show simple item record

Design of the Radlice Tunneldc.contributor.advisorBarták Jiří
dc.contributor.authorMichaela Pecková
dc.date.accessioned2020-02-04T23:52:02Z
dc.date.available2020-02-04T23:52:02Z
dc.date.issued2020-02-04
dc.identifierKOS-982516467405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/86415
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením primárního a sekundárního ostění silničního tunelu Radlice, který je součástí plánované výstavby Radlické radiály propojující vnější a vnitřní silniční okruh v Praze. Následně jsou pro jeden z profilů navrženy trhací práce a v závěru je navržen geotechnický monitoring stavby. Výpočet primárního ostění je proveden ve dvou příčných profilech pro zachycení odlišných geologických podmínek. Pro získání vnitřních sil a stanovení zatížení je pro každý z řezů vytvořen numerický model v programu GEO5 MKP. Posouzení primárního ostění je provedeno v programu FIN EC Beton pomocí interakčního diagramu. Pro jeden z příčných profilů (PP2) je navrženo a posouzeno sekundární (definitivní) ostění. Druhý řez není vzhledem k obdobnému postupu řešen. Pro výpočet vnitřních sil je použit program ATENA 2D, který umožňuje nelineární analýzu železobetonových konstrukcí pomocí metody konečných prvků. Z tohoto programu jsou také získány hodnoty pro posouzení mezního stavu použitelnosti – deformace konstrukce a případná šířka trhlin. Únosnost definitivního ostění je prokázána pomocí interakčního diagramu v programu FIN EC Beton.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis describes design and assessment of primary and secondary lining of road tunnel Radlice, which is part of the Radlická Radial Road connecting the external and internal road ring in Prague. After that, blasting works are designed for one of the profiles and also geotechnical monitoring of the structure. The calculation of primary lining is performed in two transverse profiles to capture different geological conditions. For each profile, the numerical model is created using GEO5 MKP program. The assessment of primary lining is done in the FIN EC Concrete program using interaction diagram. A secondary (definitive) lining is designed and assessed for one of the transverse profiles (PP2). The second profile is not solved due to a similar procedure. The ATENA 2D program is used for calculation of internal forces, which enables nonlinear analysis of reinforced concrete structures using the finite element method. Values for the serviceability limit state design - deformation of the structure and possible crack width are also obtained from this program. The load-bearing capacity of the final lining is proved by the interaction diagram in the FIN EC Concrete program.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectsilniční okruhycze
dc.subjectradiálycze
dc.subjecttunelcze
dc.subjectprimární a sekundární ostěnícze
dc.subjectnumerické modelovánícze
dc.subjectbetonové konstrukcecze
dc.subjectražbacze
dc.subjectvýrubcze
dc.subjecttrhací prácecze
dc.subjectgeotechnický monitoringcze
dc.subjectroad circuitseng
dc.subjectradialseng
dc.subjecttunneleng
dc.subjectprimary and secondary liningeng
dc.subjectnumerical modellingeng
dc.subjectconcrete structureseng
dc.subjectexcavationeng
dc.subjectblasting workseng
dc.subjectgeotechnical monitoringeng
dc.titleNávrh tunelu Radlicecze
dc.titleDesign of the Radlice Tunneleng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeButovič Alexandr
theses.degree.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra geotechnikycze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record