Show simple item record

Simulation of flow field in a linear cascade

dc.contributor.advisorHalama Jan
dc.contributor.authorMatouš Machka
dc.date.accessioned2019-08-28T22:52:03Z
dc.date.available2019-08-28T22:52:03Z
dc.date.issued2019-08-28
dc.identifierKOS-884383596005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/84975
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je popsání rovinného proudění nevazké stlačitelné tekutiny v Barschdorfově dýze a turbínové mříži typu SE1050 za pomoci matematického modelování. Úlohy proudění v dýze a mříži jsou fyzikálně a matematicky podobné. Tuto problematiku nám umožní řešit systém Eulerových rovnic, doplněný stavovou rovnicí pro ideální plyn. A další termodynamické vztahy popisující izoentropické proudění stlačitelných tekutin, které nám poslouží při formulaci počátečních podmínek. Systém Eulerových rovnic budeme řešit pomocí metody konečných objemů. Kde jako hlavní numerické metody upřednostníme schémata Lax – Friedrichs a moderní AUSM. Nejprve se zaměříme na výpočet Barschdorfovy dýzy, kde provedeme numerické výpočty pro různé výstupní tlaky. Během výpočtu turbínové mříže se zaměříme na studii změn rozteče mezi dvěma turbínovými lopatkami. Výsledkem změn rozteče může být například snížení nebo zvýšení průtočného množství tekutiny, zvětšení nebo zmenšení velikosti obvodové síly pohánějící lopatku.cze
dc.description.abstractBasis of this diploma thesis is description non viscous compressible fluids in 2D. For description we use numerical simulations. We will solve two problems. These problems are flow in Barschdorf nozzle and flow in linear turbine cascade called SE1050. There are mathematical and physical similarities among flow in nozzle and turbine. We will use Euler's equations with equation of state for ideal gas for solutions of these problems. And another thermodynamic relations describing adiabatic flow compressible fluids. These relations helps us for define initial conditions. For solution Euler's equations we will choose finite volume method. We will use Lax - Friedrichs and modern AUSM schemes for finite volume method. For first we will focus on numerical simulation Barschdorf nozzle, where we will realize several calculations for selected out pressures. We will focus on study pitch change between two turbine blades. Result of pitch change might be change size force driving blade or amount flow flowing trhough two turbine blades.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectSystém Eulerových rovniccze
dc.subjecttermodynamikacze
dc.subjectmetoda konečných objemůcze
dc.subjectschéma Lax – Friedrichscze
dc.subjectAUSMcze
dc.subjectBarschdorfova dýzacze
dc.subjectturbínová mříž typu SE1050cze
dc.subjectEuler’s equationseng
dc.subjectthermodynamicseng
dc.subjectfinite volume methodeng
dc.subjectLax – Friedrichs schemeeng
dc.subjectAUSMeng
dc.subjectBarschdorf nozzleeng
dc.subjectturbine cascade SE1050eng
dc.titleSimulace proudového pole v rovinné mřížicze
dc.titleSimulation of flow field in a linear cascadeeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.contributor.refereeProkop Vladimír
theses.degree.disciplineMatematické modelování v technicecze
theses.degree.grantorústav technické matematikycze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record