Show simple item record

Development of methodology and test artifact for periodic CMM testingdc.contributor.advisorBeránek Libor
dc.contributor.authorJindřich Schreiber
dc.date.accessioned2019-08-25T22:52:11Z
dc.date.available2019-08-25T22:52:11Z
dc.date.issued2019-08-25
dc.identifierKOS-977177712205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/84923
dc.description.abstractTato práce se zaměřuje na kontrolu měření a přesnosti souřadnicových měřicích strojů. Náplní práce je popis systému norem ISO 10360 a artefaktů používaných k testování a kalibraci těchto strojů pomocí těchto norem. Hlavním předmětem práce je návrh a vyhodnocení zkoušky stroje, která je postavená pouze na kontrole, nikoli kalibraci či specifikaci problému. To je docíleno měřením stejného rozměru ve třech pootočení podle os stroje. Pokud bude stroj indikovat neakceptovatelné rozpětí tohoto rozměru v těchto pootočení, je třeba ho postoupit na kalibraci. Jsou stanoveny podmínky, při kterých se bude zkouška provádět, a demonstrován program vytvořený v software MS Excel. Tím je navržena komplexní, ale jednoduchá periodická zkouška.cze
dc.description.abstractThis thesis focuses on verification of measurement on coordinate measuring machines. Part of the work is description of the ISO 10360 standard system and the artifacts used to test and calibrate these machines using these standards. The main subject of the thesis is the design and evaluation of the machine test, which is based only on the verification, not the calibration or specification of the problem. This is achieved by measuring the same dimension at three positions according to the machine axes. If the machine indicates an unacceptable range of this dimension between these three measurements, it should be conceded for calibration. The conditions required for the exam and a demonstraion of a program created in MS Excel software are both included in the thesis, which creates complex but quick periodic exam.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectSouřadnicový měřící strojcze
dc.subjectPeriodická zkouškacze
dc.subjectball-platecze
dc.subjectkontrola přesnosticze
dc.subjectCMMcze
dc.subjectISO 10360cze
dc.subjectCoordinate measuring machineeng
dc.subjectPeriodic exameng
dc.subjectball-plateeng
dc.subjectprecision verificationeng
dc.subjectCMMeng
dc.subjectISO 10360eng
dc.titleVývoj metodiky a zkušebního artefaktu pro realizaci periodických zkoušek CMMcze
dc.titleDevelopment of methodology and test artifact for periodic CMM testingeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeZábranský Tomáš
theses.degree.disciplineTechnologie, materiály a ekonomika strojírenstvícze
theses.degree.grantorústav technologie obrábění, projektování a metrologiecze
theses.degree.programmeVýroba a ekonomika ve strojírenstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record