Show simple item record

Optimization of logistic routs using mathematical modelsdc.contributor.advisorKavan Michal
dc.contributor.authorJosef Košťálek
dc.date.accessioned2019-08-12T10:19:12Z
dc.date.available2019-08-12T10:19:12Z
dc.date.issued2019-06-22
dc.identifierKOS-360300661105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/84666
dc.description.abstractVe své disertační práci se zabývám optimalizací logistických tras pomocí matematických modelů. Schopnost vhodného plánování logistických tras je velmi důležitá z důvodu úspor nákladů i času. Tato problematika se vyskytuje v mnoha oborech lidské činnosti. Snažím se uvést a vysvětlit některé nové pohledy na řešení určitých problémů. Velkou pozornost ve své práci věnuji problému označovaném termínem: úloha obchodního cestujícího. Zde se mi podařilo vytvořit vlastní heuristickou metodu, vycházející z empirických poznatků, které jsem získal pozorováním a experimenty. Vysvětluji zde způsob jejího fungování, její experimentální ověření na konkrétních situací i kvantifikaci jejích parametrů pomocí statistických testů. Weber-Steinerův rozmisťovací problém se mi podařilo rozšířit o další omezující podmínky, popsat způsob nalezeného řešení i vytvořit a popsat model sestavený k jeho řešení. Ve své práci používám metody zejména z oblasti operační analýzy a statistiky. Hlavní snahou mé disertační práce bylo rozšířit dosavadní lidské poznání alespoň o malý krůček kupředu, proto se snažím demonstrovat vlastní metody, jiné způsoby výpočtů i jiné úhly pohledu na problematiku.cze
dc.description.abstractIn my dissertation work I deal with the optimization of logistic routes using mathematical models. A well-planned logistics route saves costs and time. This problem occurs in many fields of human activity. I try to explain and explain some new perspectives on solving certain problems. In my work, I pay attention to the problem referred to as the Traveling Salesman Problem. Here I managed to create my own heuristic method based on the empirical knowledge I gained by observation and experimentation. I explain here how it works, its experimental verification on specific situations and the quantification of its parameters using statistical tests. I succeeded in extending the Weber-Steiner's further constraining problem to other constraints. In my work I use methods especially in the field of operational analysis and statistics. The main aim of my dissertation was to extend the human knowledge so far, at least a small step forward, so I try to demonstrate my own methods, other ways of computing and other aspects of the problem.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectminimalizace trascze
dc.subjectmatematický modelcze
dc.subjectoptimální řešenícze
dc.subjectheuristické hledánícze
dc.subjectalgoritmuscze
dc.subjectselekce nepravděpodobných řešenícze
dc.subjectpravděpodobnostcze
dc.subjectmaticecze
dc.subjectintervalový odhadcze
dc.subjectstatistické testycze
dc.subjectnáhodná číslacze
dc.subjectRoute minimizationeng
dc.subjectmathematical modeleng
dc.subjectoptimal solutioneng
dc.subjectheuristic searcheng
dc.subjectalgorithmeng
dc.subjectselection of non-Perspective solutionseng
dc.subjectprobabilityeng
dc.subjectmatrixeng
dc.subjectinterval estimationeng
dc.subjectstatistical testseng
dc.subjectrandom numberseng
dc.titleOptimalizace logistických tras pomocí matematických modelůcze
dc.titleOptimization of logistic routs using mathematical modelseng
dc.typedisertační prácecze
dc.typedoctoral thesiseng
dc.contributor.refereeEdl Milan
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika podnikucze
theses.degree.grantorústav řízení a ekonomiky podnikucze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record