Show simple item record

Usability of the CAD models contained in PMI dates in dimension quality control on the CMM

dc.contributor.advisorUrban Jan
dc.contributor.authorJan Eichler
dc.date.accessioned2019-06-27T22:53:38Z
dc.date.available2019-06-27T22:53:38Z
dc.date.issued2019-06-27
dc.identifierKOS-878300867905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/84367
dc.description.abstractPředložená bakalářská práce je zaměřena na inovativní práci s CAD modely v rámci tvorby programů pro přesné měření na CMM strojích. Právě CAD modely, které obsahují rozměrové informace, jsou jedním z důležitých nástrojů při zavádění prvků konceptu Průmyslu 4.0 a při budování chytrých závodů tzv. "Smartfactories". Potenciál PMI dat tkví v automatickém generování CNC kódů, plánů měření atd. Hlavním přínosem by měla být časová úspora při přípravě výrobního programu nebo jeho změně. Spousta výrobních společností v tomto vidí velký potenciál k navýšení produktivity, avšak množství problémů při aplikaci PMI dat tyto snahy zmařilo. Práce je směřována na proces rozměrové kontroly kvality v podniku zabývajícího se velkosériovou výrobou, ve kterém je právě na produktivitu přípravy kladen velký důraz. Cílem je tedy porovnat proces přípravy měřicího programu na CMM dosavadními způsoby a za využití modelů s PMI daty. Na základě toho definovat problémy při tvorbě programu a v závěru se pokusit vytvořit svůj vlastní CAD model s PMI daty, ověřit jeho funkčnost a definovat problémy při jeho použití při tvorbě plánu měření.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis is focused on innovative work with CAD models within the framework of programs for accurate measurement on CMM machines. CAD models, which contain dimensional information, are one of the important tools in the introduction of the elements of the Industry 4.0 and related building of so-called Smartfactories. The potential of PMI data lies in the automatic generation of CNC codes, measurement plans, etc. The main benefit should be the time savings in preparation of production program or in its change. Many manufacturing companies see great potential for productivity increase in this, but a number of problems in applying PMI data have thwarted these efforts. The work is focused on the process of dimensional quality control in a company engaged in large- scale production, in which the importance is focused on productivity of preparation. The aim is to compare the process of preparation of measuring program to CMM using existing methods and using models with PMI data, identify potential problems in creation of the program and then create own CAD model with PMI data, verify its functionality and define problems if on is use for creation of the measurement plan.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectPMI datacze
dc.subjectMBDcze
dc.subjectMBEcze
dc.subjectbezvýkresová dokumentacecze
dc.subjectCalypsocze
dc.subjectmetrologiecze
dc.subjectPMI dataeng
dc.subjectMBDeng
dc.subjectMBEeng
dc.subjectdrawingless documentationeng
dc.subjectCalypsoeng
dc.subjectmetrologyeng
dc.titleVyužitelnost CAD modelů obsahující PMI data v procesu rozměrové kontroly kvality na CMMcze
dc.titleUsability of the CAD models contained in PMI dates in dimension quality control on the CMMeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.contributor.refereeKošťák Ondřej
theses.degree.disciplineTechnologie, materiály a ekonomika strojírenstvícze
theses.degree.grantorústav technologie obrábění, projektování a metrologiecze
theses.degree.programmeVýroba a ekonomika ve strojírenstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record