Show simple item record

Assessment of changes in land use in the catchment area of the Vrchlice Reservoir and their impact on retention of precipitation

dc.contributor.advisorKrása Josef
dc.contributor.authorJulie Winterová
dc.date.accessioned2019-06-26T22:54:42Z
dc.date.available2019-06-26T22:54:42Z
dc.date.issued2019-06-26
dc.identifierKOS-695600268805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/84190
dc.description.abstractBakalářská práce sleduje vývoj využití území a průměrných hodnot CN v povodí nádrže Vrchlice od 19. století do současnosti. Práce pojednává o možnostech využití historických mapových podkladů k získání mapy land-use v daném období. Je popsána tvorba mapy současného land-use, která vznikla spojením objektových databází, a odvození historických land-use nad historickými podklady v prostředí GIS. Těmi jsou Letecké měřické snímky a II. vojenské mapování. Mapy jsou v praktické části vytvořené pro povodí nádrže Vrchlice nebo pro dílčí povodí IV. řádu. Na základě map land-use jsou vypočteny průměrné hodnoty CN pro tato povodí. Vytvořené mapy land-use v období 1836 – 1852, v roce 1938 a 1983 dokazují, že trendy v povodí nádrže Vrchlice přibližně odpovídají vývoji v České republice a jsou navázány na historické události. V povodí nádrže Vrchlice došlo k nárůstu zpevněné plochy a zahrad, také vzrostla plocha lesního i travního porostu, a vodní plocha. Naproti tomu ubyla orná půda. Tyto změny ovlivňují průměrné hodnoty CN celého povodí. Ty jsou v současnosti trochu nižší než v roce 1983. Tyto hodnoty CN mohou posloužit k dalším hydrologickým výpočtům.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis studies the development of land-use and average CN in the catchment area of Vrchlice Reservoir from 19th century till present. The study defines possibilities of using historical map bases to extract map of land-use during specific periods. The creation of map of present land-use, which is an output of merging object databases and creation of historical land-use maps with use of historical map bases, both in GIS environment, are described. Those used map bases are Aerial survey photos and 2nd military mapping. In practical part, land-use maps are created for complete catchment area of Vrchlice Reservoir or for particular catchment areas of 4th grade. Based on created land-use maps, average CN is calculated for these catchment areas. Land-use maps of 1836 – 1852, 1983 and 1938 periods confirm that the tendency in Vrchlice catchment area resembles the development of Czechia and is linked to historic events. The increase of urban fabric, forests, grasslands and water bodies is captured. On the other hand, decrease of arable land is recorded. These changes may affect the values of average CN. The values of CN in present are little bit lower than in 1983. These CN can be used for another hydrological calculation.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectVodní dílo Vrchlicecze
dc.subjectland-usecze
dc.subjectmetoda CNcze
dc.subjectVrchlice Reservoireng
dc.subjectland-useeng
dc.subjectRunoff Curve Number Methodeng
dc.titlePosouzení změn využití území v povodí VN Vrchlice a jejich vlivu na retenci srážekcze
dc.titleAssessment of changes in land use in the catchment area of the Vrchlice Reservoir and their impact on retention of precipitationeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.contributor.refereeDostál Tomáš
theses.degree.disciplineInženýrství životního prostředícze
theses.degree.grantorkatedra hydromeliorací a krajinného inženýrstvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record