Show simple item record

Church - Mladá Boleslavdc.contributor.advisorHlaváček Michal
dc.contributor.authorVojtěch Dědek
dc.date.accessioned2019-06-24T22:52:15Z
dc.date.available2019-06-24T22:52:15Z
dc.date.issued2019-06-24
dc.identifierKOS-866919179605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/83784
dc.description.abstractTéma diplomové práce je zpracování architektonické studie "Kostela v Mladé Boleslavi", včetně vybraných částí projektové dokumentace. Projekt je vytvořen v návaznosti na předdiplomní práci komplexní urbanistické studie území v okolí třídy Václava Klementa, řešenou v zimním semetru akademického roku 2018/2019. Kostel je umístěn na severní hraně nového náměstí. Jednoduchá hmota kostela jasně definuje funkce a hierarchii prostorů. Převýšený prostor zaštiťuje důležité liturgické prostory hlavní lodě a kaplí, zatímco nižší prostory jsou vyčleněny pro komunitní funkce ve dvou podlažích. Orientace hlavní lodi navazuje na hlavní osu náměstí, sever-jih. Hmotové cihelné vyjádření poskytuje pocit bezpečí a jistoty. Dřevěná střešní konstrukce a dřevěný nábytek se s cihlami materiálově doplňují a vnášejí prvek syrové přírody. Slunce přichází velkým presbytářovým oknem, dále převážně šikmými světlíky a poskytuje rozptýlené denní světlo bez rušivých vizuálních vazeb na okolní město. Je to místo, kde můžeme být opravdu odštítěni od každodenního života. Celkové členění objeku je ze severní strany dotvořeno zahradou se zahradní zdí, jež dotváří čistou kompozici obdélníku. V jihozápadním rohu budovy se nachází zvonice, jež je nenápadnou součástí jednolité hmoty kostela. Východní fasáda přiléhající k tramvajové trati je řešena cihelnou poloprůhlednou stěnou, která odstiňuje hluk a zárověň poskytuje pocit soukromí. Zbylé fasády jsou plně cihelné se změnami skladby cihel v místech otvorů, atiky a soklu. Střecha je šikmá plechová s jedním úžlabím. Kostel je navržen jako římskokatolický, zasvěcený Svatému Bernardovi z Clairvaux.cze
dc.description.abstractSubject of Master Thesis is an architectural study of "Church at Mladá Boleslav", including selected parts from documentation for building construction. The project is based on pre-diploma project of complex urban study of area surrounding Avenue of Václav Klement, done in fall semest on academic year 2018/2019. The church is placed on the nothern edge of new public plaza. Simple church geometry defines functions and hierarchy of spaces. Elevated volume encompasses importal liturgical spaces of the main hall and chapels, whereas lower volume includes two-story communal spaces. Main hall orientation follows the main plaza axis, south-north. Brick mass expresses feelings of safety and solidity. Wooden roof structure and wooden furniture goes well with bricks and brings a piece of nature inside. Sun enters through big presbytery window, futhermore through a serie of skylights and it provides focused as well as dispersed daylight without irritating visual ties to surrounding city. It is a place where we can trully be sheltered from everyday life. Overall shape is finished with an enclosed garden in the nothern corner, that finishes the pure composition of a rectangle. In the south-east corner of the building, there is a belltower. It is furtive part of otherwise monolithic mass of the church. By the tram tracks, the east facade is made from semi-transparent brick laying that provised windows with privacy as well as shading from noise and sun. The rest of the facade is made entirely from bricks with intricate window, plynth and attic detailings. The roof is slanted metalic. The church is devised as roman-catholic, devoted to Saint Bernard of Clairvaux.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectkostelcze
dc.subjectsvětlocze
dc.subjectcihlacze
dc.subjecthmotacze
dc.subjectsluncecze
dc.subjectdřevocze
dc.subjectchapelcze
dc.subjectchurcheng
dc.subjectlighteng
dc.subjectbrickeng
dc.subjectmasseng
dc.subjectsuneng
dc.subjectwoodeng
dc.subjectchapeleng
dc.titleKostel - Mladá Boleslavcze
dc.titleChurch - Mladá Boleslaveng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeJob Petr
theses.degree.disciplineArchitektura a stavitelstvícze
theses.degree.grantorkatedra architekturycze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record