Show simple item record

Morphic effect and anisotropic magnetoelectric coupling in EuTiO3dc.contributor.advisorKamba Stanislav
dc.contributor.authorDalibor Repček
dc.date.accessioned2019-06-14T14:51:37Z
dc.date.available2019-06-14T14:51:37Z
dc.date.issued2019-06-09
dc.identifierKOS-877152881605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/83112
dc.description.abstractEuTiO3 je incipientně feroelektrický antiferomagnet (pod T_N = 5,3 K), který se vyznačuje silnou magnetoelektrickou vazbou projevující se závislostí permitivity na vnějším magnetickém poli. Práce zkoumá anizotropii magnetoelektrické vazby EuTiO3 keramik vzhledem k vzájemné orientaci elektrického a magnetického pole. Permitivita keramik je spektroskopicky zkoumána v radiofrekvenčním, terahertzovém (THz) a infračerveném oboru. Keramiky jsou též podrobeny dilatometrickým a magnetizačním měřením. Vzorky jsou za nízkých teplot (až 0,3 K) vystaveny silnému magnetickému poli (až do 15 T) orientovanému kolmo či paralelně k poli elektrickému. Práce vysvětluje anizotropii permitivity skrze morfické jevy, magnetostrikci a demagnetizační pole vzorků a porovnává předpovědi s naměřenými daty. Příčinou zdánlivé anizotropie permitivity ve slabém magnetickém poli je nakonec demagnetizační pole keramik. Anizotropie THz indexu lomu je způsobena feromagnetickou rezonancí v subTHz oblasti.cze
dc.description.abstractEuTiO3 is an incipient ferroelectric antiferromagnet (below T_N = 5.3 K), exhibiting a strong magnetoelectric coupling, characterised by the dependence of permittivity on an external magnetic field. This Thesis aims to examine the EuTiO3 ceramics magnetoelectric-coupling anisotropy with respect to the mutual orienation of the electric and magnetic field. The ceramics are studied spectroscopically in a radio-frequency, terahertz, and infrared region. Moreover, the dilatometric and magnetization measurements are conducted. The samples are subjected to low temperatures down to 0.3 K and magnetic field of up to 15 T, oriented parallelly or perpendicularly to the electric field. The permittivity anisotropy is disccused in terms of the morphic effects, magnetostriction, and the demagnetizing field of the samples. The predictions are compared with the experimental data. The demagnetizing field is found to be the cause of the seeming EuTiO3 permittivity anisotropy in a weak magnetic field. The THz refractive index anisotropy is induced by a ferromagnetic resonance in the subTHz region.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectdemagnetizační polecze
dc.subjectdielektrická spektroskopiecze
dc.subjectEuTiO3cze
dc.subjectfononycze
dc.subjectinfračervená spektroskopiecze
dc.subjectmagnetoelektrická vazbacze
dc.subjectmultiferoikacze
dc.subjectradiofrekvenční a terahertzová spektroskopiecze
dc.subjectdemagnetizing fieldeng
dc.subjectdielectric spectroscopyeng
dc.subjectEuTiO3eng
dc.subjectinfrared spectroscopyeng
dc.subjectmagnetoelectric couplingeng
dc.subjectmultiferroicseng
dc.subjectphononseng
dc.subjectradio-frequency and terahertz spectroscopyeng
dc.titleMorfický efekt a anizotropní magnetoelektrická vazba v EuTiO3cze
dc.titleMorphic effect and anisotropic magnetoelectric coupling in EuTiO3eng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereePetzelt Jan
theses.degree.disciplineInženýrství pevných látekcze
theses.degree.grantorkatedra inženýrství pevných látekcze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record