Show simple item record

Analysis of the Personal Marketing of Particular Company in the Online Environmentdc.contributor.advisorUličná Štěpánka
dc.contributor.authorFilip Šulc
dc.date.accessioned2019-06-11T14:45:19Z
dc.date.available2019-06-11T14:45:19Z
dc.date.issued2019-06-08
dc.identifierKOS-780130986005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/82425
dc.description.abstractAbstrakt této bakalářské práce se zabývá spojením dvou odvětví, přesněji se jedná o spojení marketingové a personální činnosti. Jedná se tedy o personální marketing a jeho využití v získávání a výběru pracovníků na příkladu konkrétní společnosti. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části se práce zabývá nejprve rozdělením obou směrů, které se snaží objasnit samostatně. V první řadě je věnována pozornost personálnímu managementu, který je ve společnosti nepostradatelný, ačkoliv mu v některých případech není věnována dostatečná pozornost. Následně se práce věnuje online marketingu s důrazem na sociální sítě a využití těchto nástrojů v moderní době. Jedná se tedy o objasnění pojmů a poskytnutí ucelenější představy o využití marketingových nástrojů v internetovém prostředí především v personálním managementu. V praktické části je věnována pozornost vnitřní struktuře společnosti a jejím náborovým procesům. Důraz je kladen na výběrové procesy zaměstnanců a na využití online prostředí k naplnění stanovených cílů. Závěrem a přínosem této práce je případný návrh na zlepšení procesů získávání pracovníků ve společnosti s využitím online marketingových nástrojů a zvýšení efektivity v tomto směru.cze
dc.description.abstractThe abstract of this bachelor thesis deals with the connection of two branches, more precisely, it is the connection of marketing and personnel activities. Thus, it is the personal marketing and its use in recruiting and selecting employees on the example of a particular company. The bachelor thesis is divided into two parts, the theoretical and practical one. In the theoretical part, the thesis first deals with the division of both directions, which it tries to explain separately. First and foremost, attention is paid to the personnel management, which is an indispensable thing in the company, although in some cases not enough attention is paid to it. Subsequently, the thesis deals with online marketing with an emphasis on social networks and the use of these tools in modern times. It is therefore a clarification of the terms and providing a more comprehensive idea of using marketing tools in the Internet environment, especially in the personnel management. The practical part is devoted to the internal structure of the company and its recruitment processes. The emphasis is placed on employee selection processes and on the use of the online environment to meet the goals set. The conclusion and benefit of this work is a possible proposal of how to improve the process of recruiting employees in the company using the online marketing tools and increasing efficiency in this direction.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectPersonální managementcze
dc.subjectonline marketingcze
dc.subjectsociální sítěcze
dc.subjectzískávání zaměstnancůcze
dc.subjectPPC reklamacze
dc.subjectFacebookcze
dc.subjectInstagramcze
dc.subjectLinkedIncze
dc.subjectremarketingcze
dc.subjectPersonnel managementeng
dc.subjectonline marketingeng
dc.subjectsocial networkseng
dc.subjectemployee recruitmenteng
dc.subjectPPC reklamaeng
dc.subjectFacebookeng
dc.subjectInstagrameng
dc.subjectLinkedIneng
dc.subjectremarketingeng
dc.titleAnalýza personálního marketingu vybraného podniku v internetovém prostředícze
dc.titleAnalysis of the Personal Marketing of Particular Company in the Online Environmenteng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeKubištová Tereza
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika průmyslového podnikucze
theses.degree.grantoroddělení manažerských studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record