Show simple item record

Water Work Újezd - optimization of water management operationdc.contributor.advisorFošumpaur Pavel
dc.contributor.authorSýs Vojtěch
dc.date.accessioned2019-02-20T11:13:07Z
dc.date.available2019-02-20T11:13:07Z
dc.date.issued2019-02-07
dc.identifierKOS-880323406105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80988
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je optimalizace vodohospodářského provozu VD Újezd pro případ zrušení Přivaděče průmyslové vody (PPV). Takto značný zásah do vodohospodářské soustavy Náhradních opatření za nádrž Dřínov (NOD) by výrazně ovlivnil hydrologii přítoku do důležitého profilu soustavy – VD Újezd. V rámci diplomové práce došlo k očištění reálných hydrologických řad v důležitých měrných profilech soustavy, které se staly podkladem pro modelování syntetických časových řad průměrných měsíčních průtoků v izolované i závislé stanici. Pro modelování řad v závislé stanici byla použita Metoda centrální stanice a satelitních stanic. V závěru práce byla, na podkladu výsledné syntetické řady průměrných měsíčních průtoků v profilu VD Újezd, posouzena zásobní funkce nádrže včetně vyhotovení dispečerských grafů pro vhodné varianty nadlepšení Qn.cze
dc.description.abstractThe diploma’s thesis is focused on the optimization of water management operation of Water Work Újezd, in case of the cancelling operation of industrial water conduit. This interference with the water management system NOD may cause significant change in the hydrology of inflow of the important profile of the system – Water Work Újezd. In the diploma´s thesis, there has been performed the purification of real time series in the important control sections of the system which became the basis of the modelling of synthetic time series of the average monthly flows in the isolated and dependent station. For the modelling of time series in the dependent station there has been used the Method of central a satellite stations. In the end of the thesis there has been performed the assessment of storage function of the reservoir with construction of operation curves for each acceptable variant of a feeding flow Qn.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectvodohospodářská soustava,vodní dílo,přehrada,zásobní funkce,syntetické časové řady,modelování časových řad,průměrné měsíční průtoky,zabezpečenost dodávky vody podle trvání,optimalizace,dispečerský graf nádržecze
dc.subjectwater management system,water work,dam,storage function,synthetic time series,modelling of time series,average monthly flows,supply dependability to duration,optimization,operation curveeng
dc.titleVD Újezd - optimalizace vodohospodářského provozucze
dc.titleWater Work Újezd - optimization of water management operationeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2019-02-07
dc.contributor.refereeKlimčáková Michaela
theses.degree.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra hydrotechnikycze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record