Show simple item record

Water management measures of Hajný potok basin

dc.contributor.advisorVokurka Adam
dc.contributor.authorBauer Petr
dc.date.accessioned2019-02-20T11:12:58Z
dc.date.available2019-02-20T11:12:58Z
dc.date.issued2019-02-06
dc.identifierKOS-880323396805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80984
dc.description.abstractPředmětem této diplomové práce je koncepční vodohospodářské řešení na území o rozloze asi 2,5 ha nacházejícím se v Národním parku Šumava, v okresu Prachatice. Cílem je náprava nevhodných technických opatření provedených na Hajném potoce. V úvodu práce je popsáno zájmové území, dále vypočítán odtok z povodí toku a koncepčně navržen rozdělovací objekt a možné úpravy na trase toku. Další částí práce je návrh možného řešení sanace části Hajného potoka a to v úrovni projektové dokumentace pro stavební povolení. Zde je řešeno zvýšení nivelety vrstvou hutněné zeminy, stabilizování příčných profilů a nově navržené nivelety dna pomocí konstruovaných srubových pasů. Návrh řeší a posuzuje i opevnění dna koryta toku kombinací kamenného záhozu a pohozu, aby byla nová niveleta dna stabilní a nedocházelo dále k prohlubování dna koryta.cze
dc.description.abstractThe object of this diploma thesis is conceptual water management solution in the area that is about 2.5 ha, located in the Šumava National Park in the Prachatice district. The goal is to correct the inappropriate technical measures at the Hajný stream. At the beginning of the thesis, the area of interest is described, the runoff from the basin is computed, the splitter and the possible river engineering structures on the river line are conceptually designed. Another part of the thesis is design of possible solution of the renewal of the part of Hajný stream at the level of the documentatnion for the buliding permit. Here is solved elevation of the level line with a layer of compacted soil, stabilization of the cross sections and stabilization of the newly designed level line by the log sleepers. The design also solves and checks channel botom revetment by combining of the riprap and the beaching, so the new bottom level is stable and there is no deepening of the channel.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectvýpočet průtoku,Hajný potok,rozdělovací objekt,zvýšení nivelety dna,srubové pasy,kamenný zához,kamenný pohozcze
dc.subjectdischarge computation,Hajný stream,splitter,elevation of the level line,log sleepers,riprap,beachingeng
dc.titleVodohospodářká opatření povodí Hajného potokacze
dc.titleWater management measures of Hajný potok basineng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2019-02-06
dc.contributor.refereeKřovák František
theses.degree.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra hydromeliorací a krajinného inženýrstvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record