Show simple item record

Analysis of Economic Indicators and Proposal of Reporting for Top Managementdc.contributor.advisorBeran Theodor
dc.contributor.authorZahradníček Lukáš
dc.date.accessioned2019-02-20T11:03:46Z
dc.date.available2019-02-20T11:03:46Z
dc.date.issued2018-08-30
dc.identifierKOS-784822845505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80579
dc.description.abstractTéma diplomové práce je zpracováno z pohledu skutečného podnikatelského subjektu. Teoretická část práce je věnována nalezení vhodného výběru metod a ukazatelů finanční analýzy odpovídajících charakteru zvolené konkrétní firmy a její činnosti. Dále pak popisu a volbě relevantního reportingového systému. V praktické části se autor zabývá analýzou vybraných ekonomických ukazatelů a výběrem souboru vhodných ekonomických informací pro reporting vrcholovému managementu modelové společnosti. Těžištěm práce je návrh struktury reportingu vzhledem k potřebám konkrétního podniku. K praktickým výsledkům práce patří také návrh implementace systému hodnocení a řízení rizik nebo návrh controllingového členění firmy pro zřetelnější rozpoznání efektivity jejích jednotlivých částí.cze
dc.description.abstractThe topic of this diploma thesis is processed from the point of view of a real entrepreneurial subject. The theoretical part of the thesis is devoted to finding a suitable selection of methods and indications of financial analysis corresponding to the character of the selected particular company and its activities in addition to the description and the choice of relevant reporting system. In the practical part, the author deals with the analysis of selected economic indicators and the selection of a set of appropriate economic information for reporting to the top management of the model company. The focus of the thesis is a draft of a reporting structure considering the needs of a particular company. The practical results also include a draft of an evaluation and risk management system and a draft of company's control division for a clearer detection of the effectiveness of its individual parts.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectFinanční analýza,reporting,controlling,management,finanční ukazatelecze
dc.subjectFinancial analysis,reporting,controlling,management,financial indicatorseng
dc.titleAnalýza ekonomických ukazatelů a návrh reportingu pro vrcholový managementcze
dc.titleAnalysis of Economic Indicators and Proposal of Reporting for Top Managementeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2018-09-04
dc.contributor.refereeDušek Roman
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika podnikucze
theses.degree.grantorústav řízení a ekonomiky podnikucze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record