Show simple item record

Application of microwave hyperthermia to mice tumors treated with ferric nanoparticlesdc.contributor.advisorVrba Jan
dc.contributor.authorHadravová Hana
dc.date.accessioned2019-02-20T10:53:40Z
dc.date.available2019-02-20T10:53:40Z
dc.date.issued2018-06-19
dc.identifierKOS-695600155905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80121
dc.description.abstractPráce se zabývá optimalizací hypertermické léčby nádorových onemocnění pomocí superparamagnetických nanočástic. Superparamagnetické nanočástice ve formě koloidního roztoku umístěné v nádorové tkáni a vystavené střídavému magnetickému poli generují teplo v důsledku periodicky se opakujících změn magnetického pole, což následně způsobí ohřev nanočástic i jejich blízkého okolí. Tímto způsobem je rychleji dosažen požadovaný teplotní interval, ve kterém dochází k biologickým jevům vedoucím k redukci nádoru, a zároveň je docíleno více selektivního ohřevu. V rámci této diplomové práce byl realizován mikrovlnný planární aplikátor pro frekvenci 2,45 GHz. Bylo provedeno měření SAR ve fantomu svalové tkáně s výsledkem, že biologická tkáň s aplikovanými nanočásticemi se ohřívá rychleji než samotná biologická tkáň. A také bylo prostudováno chování superparamagnetických nanočástic za účelem optimalizace hypertermické léčby nádorových onemocnění. Vliv přítomnosti nanočástic byl testován v několika experimentech u myší. V rámci těchto experimentů byl popsán průběh teploty při hypertermii pro myši ošetřené nanočásticemi ve srovnání s myšmi kontrolními. Rovněž byl vyhodnocen vliv nanočástic na syntézu cytokinů. Za přínos této diplomové práce, který vyplynul z průběhu práce, je také možné považovat návrh vhodné metodologie experimentů pro studium účinku nanočástic na biologické tkáně a také studium možnosti optimalizovat hypertermickou léčbu nádorových onemocnění s pomocí těchto nanočástic.cze
dc.description.abstractThe thesis deals with the optimization of hyperthermic treatment of tumors with superparamagnetic nanoparticles. Superparamagnetic nanoparticles in the form of a colloidal solution placed in tumor tissue and subjected to alternating magnetic field generate heat as a result of periodically recurring changes in the magnetic field, which subsequently causes the nanoparticles to be heated and their surroundings nearby is thus heated as well. In this way, the desired temperature interval is achieved more rapidly, in which there are biological effects leading to tumor reduction, and the effect is more localized. In this diploma thesis a microwave planar applicator for 2,45 GHz frequency was realized. SAR measurements were made in the phantom of the muscle tissue, with the result that the biological tissue with applied nanoparticles heated faster than the biological tissue itself. And as well, the behavior of superparamagnetic nanoparticles was studied to optimize hyperthermia cancer treatment. The effect of nanoparticle presence was tested in several experiments in mice. These experiments described the course of hyperthermia temperature for nano-treated mice as compared to control mice. The effect of nanoparticles on cytokine synthesis was also evaluated. As a contribution of this diploma thesis, it is also possible to consider the design of a suitable methodology for experiments to study the effect of nanoparticles on biological tissues as well as the possibility of optimizing the hyperthermal treatment of tumor diseases with the help of these nanoparticles.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjecthypertermie,superparamagnetické nanočástice,tepelné poškození buněkcze
dc.subjecthyperthermia,superparamagnetic nanoparticles,heat cell damageeng
dc.titleAplikace mikrovlnné hypertermie na nádory myší ošetřených nanočásticemi oxidu železacze
dc.titleApplication of microwave hyperthermia to mice tumors treated with ferric nanoparticleseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2018-06-19
dc.contributor.refereeNováková Martina
theses.degree.disciplinePřístroje a metody pro biomedicínucze
theses.degree.grantorkatedra přírodovědných oborůcze
theses.degree.programmeBiomedicínská a klinická technikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record