Show simple item record

Physiotherapy of Chronic Patellofemoral Pain Syndrome in Women

dc.contributor.advisorHamouzová Dita
dc.contributor.authorFaitová Eliška
dc.date.accessioned2019-02-20T10:43:25Z
dc.date.available2019-02-20T10:43:25Z
dc.date.issued2018-06-13
dc.identifierKOS-695599518705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/79606
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zaměřuje na možnosti rehabilitační péče u žen s chronickým patelofemorálním bolestivým syndromem. Kapitola současný stav obsahuje informace o anatomii a kineziologii kolenního kloubu, biomechanice patelofemorálního skloubení a propriocepci kolenního kloubu. Dále jsou zde zahrnuty informace o patele a její funkci, patelofemorálním bolestivém syndromu a diferenciální diagnostice v oblasti patelofemorálního skloubení. V kapitole metodiky jsou popsány veškeré vyšetřovací a terapeutické metody, které jsou použity ve speciální části této práce. Speciální část této práce obsahuje kazuistiky čtyř pacientek. Všechny čtyři pacientky udávají vznik obtíží již ve 13.-15. roce věku a nyní se s bolestmi potýkají již minimálně 7. rokem. Součástí kazuistik je anamnéza, vstupní kineziologický rozbor, návrh krátkodobého a dlouhodobého rehabilitačního plánu a jsou zde popsány terapeutické jednotky. V následující kapitole jsou porovnávány údaje ze vstupních a výstupních rozborů a uvedeno zhodnocení efektu terapie. Následuje diskuze, jejíž součástí je celkové zhodnocení terapie a porovnání výsledků s informacemi ze zahraničních studií. Závěr práce je věnován shrnutí stanovených cílů práce.cze
dc.description.abstractThis Bachelor work is targeted at the possibilities of rehabilitation care in women with chronic patellofemoral pain syndrome. The current status chapter contains information on anatomy and kyneziology of a knee joint, biomechanics of patellofemoral articulation and knee joint proprioception. The chapter furthermore includes information on the patella and its function, patellofemoral pain syndrome and differential diagnostics of patellofemoral articulation. The methodology chapter describes all examination and therapeutic methods used in the specialised part of this work. The specialised part of this work contains case studies of four female patients. All four patients report the onset of the difficulties already at the age of 13-15 and all four patients have been struggling with pain for at least 7 years. The case studies include a history, an initial kinesiological assessment, a proposal of a short-term and long-term rehabilitation plan and it also describes therapeutic units. The following chapter compares the data from initial and final assessments and evaluates the effectiveness of the selected therapy. This is followed by discussion which includes an overall evaluation of the therapy and compares the results with the data from foreign studies. The conclusion of the work summarises the determined aims of the work.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectpatelofemorální bolestivý syndrom,patelofemorální skloubení,kolenní kloub,diagnostika,fyzioterapiecze
dc.subjectpatellofemoral pain syndrome,patellofemoral joint,knee joint,diagnostics,physiotherapyeng
dc.titleFyzioterapie u chronického patelofemorálního bolestivého syndromu u žencze
dc.titlePhysiotherapy of Chronic Patellofemoral Pain Syndrome in Womeneng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2018-06-13
dc.contributor.refereeReichmannová Taťána
theses.degree.disciplineFyzioterapiecze
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeSpecializace ve zdravotnictvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record